ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ހެޕީ ބާތުޑޭ އަކީ އެންޝޯންޓާ މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމެވެ. ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

  • އެންމެ މޮޅު އާޓް ޑައިރެކްޓަރ - ޢަލީ ޝިފާޢު / މުއުމިން ފުއާދު - ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް
  • އެންމެ މޮޅު އޮރިޖިނަލް ލަވަ - މުހައްމަދު ފުއާދު - ލަވަ: އަމާރު ފިލްމް: - ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް
  • އެންމެ މޮޅު ސައުންޑް މިކްސިންގ - ޢަލީ ޝިފާއު - ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް
  • އެންމެ މޮޅު ސައުންޑް އެޑިޓިންގ - ޢަލީ ޝިފާޢު / މުއުމިން ފުއާދު - ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް
  • އެންމެ މޮޅު އޮރިޖިނަލް ސްކޯރ - ޝާޒް ސައީދު / ބާސިތު ސަޢީދު - ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް