01 ޖެނުއަރީ (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
01ޖެނުއަރީ (ފިލްމް)
Dhivehifil1january222.jpg
01ޖެނުއަރީ (ފިލްމް) ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ޔޫސުފް ޝަފީޢު
Produced by ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން
Written by ޔޫސުފް ޝަފީޢު
Starring ޔޫސުފް ޝަފީޢު
ހަމްދާން ފާރޫގް
ޔޫސުފް ޒުހުރީ

މުޙައްމަދު ރިފްޝާން
Music by އައްޔުމަން ޝަރީފް
Cinematography ހުސައިން މުނައްވަރު
Release dates
2009
Running time
90 މިނެޓް
Language ދިވެހި