ލޫދިފާ(ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލޫދިފާ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ދިވެހ ފިލްމެކެވެ.

 • ނަން : ލޫދިފާ
 • ތަރިން : ކޮޕީއިއްސެ، އަފީ، ރަވީ، އަލީ ވަހީދު، އާސިމް، ދަރާ ރަޝީދު، ޝަކީލާ، އާޒިފާ، ކުޑަ ހައްޖަ، ސައީދު، މުނައްވަރު، ޒިޔާ، ނިޝާ
 • ޑައިރެކްޓަރ : މޫމިން ފުއާދު
 • ވާހަކަ : މޫމިން ފުއާދު
 • ސްކްރީން ޕްލޭ : މޫމިން ފުއާދު
 • ޕްރޮޑިއުސަރ : ޙުސައިން ނޫރައްދީން (ނޫރު)
 • ސްޓޫޑިއޯ: ނޫރު އެންޑް މޫވީސް
 • ސިނެމަޓޮގްރަފީ : ޙުސައިން މުނައްވަރު
 • އެޑިޓިންގ : އަހުމަދު އާސިމް
 • މިއުޒިކް : މުހައްމަދު އިކްރާމް
 • ތީމް ލަވައިގެ މިއުޒިކް : ޝާޒް އަދި ފޯޑް
 • ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް : އަހުމަދު ޝިހާމް
 • ފިލްމްގެ ވައްތަރު : ކްރައިމް / ޓްރެޖެޑީ ޑްރާމާ
 • ފިލްމްގެ ބަޖެޓް: 6 ލައްކަ ރުފިޔާ
 • ނިކުތް ތާރީޚް: 14 ފެބްރުއަރީ 2011
 • ފިލްމް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވަނީ : 18 އަހަރުން މައްޗަށް