ޙައްޤު(ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޙައްޤު އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ދިވެހި ފިލްމެކެވެ.


 • ފިލްމްގެ ނަން : ޙައްޤު
 • ޑައިރެކްޓަރ : ޔޫސުފް ރަފީޢު
 • ޕްރޮޑިއުސަރ : ޔޫސުފް ރަފީޢު
 • ވާހަކަ : އިބްރާހީމް ވަހީދު (ބިންމާ)
 • ސްކްރީން ޕްލޭ : އިބްރާހީމް ވަހީދު (ބިންމާ)
 • ސްޓޫޑިއޯ : ބުޚާރީ ފިލްމްސް
 • ކެމެރާ : -
 • މިއުޒިކް : މުޙައްމަދު އިކްރާމް
 • ބާވަތް : ލޯބި/ އާއިލާ
 • ގިންތި: ދިގު ފިލްމް
 • ނިކުތް އަހަރު : 1994
 • ދިގުމިން :
 • ތަރިން : ރީކޯ މޫސާމަނިކު، މަރިޔަމް ޝަކީލާ، މަރިޔަމް ނިޝާ