ވިކިޕީޑިއާ:Future Main Page in Progress

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Your suggestions are needed to improve the Main Page. If you have any ideas, please add it to the discussion page

SANDBOX

SUGGESTIONS


ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުޙަބާ!

މިއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވަނީ 3,031 މަޒުމޫނެވެ.

މިހާރު ޔޫ.ޓީ.ސީ. ގަޑިން 08:53 އެވެ.
މިއަދަކީ 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (ބުރާސްފަތި) އެވެ.


މި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނު
މި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަސްވީރު
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ސެޕްޓެމްބަރު މަސް
އަދި އިތުރަށް...
ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ފަންވަތް:Did you know/2023-09

ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިން
  • އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި އާޖެންޓިނާ، އޮސްޓްރޭލިޔާ، ލަގްޒެމްބާރގް، ރުވާންޑާ، އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ.
  • ޗައިނާއިން ރަސްމީކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބާރު ދުވެލި ރޭލް މަގު ހުޅުވައިފި.
  • މިޞްރުގެ އާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ރުހުންދީފި.
  • ކަޒަކްސްތާންގެ ޢަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި އޭގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން މަރުވެއްޖެ.
  • ނިއު ދިއްލީގައި ގްރޫޕަކުން ރޭޕްކުރި އަންހެން ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ. މިކަމާގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާކުރަނީ.
  • ޕާކް ގިއުން-ހައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެ. މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސާ.
އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލު ވިދާޅުވުމަށް ހަވީރުމިއަދުސަން އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


Welcome to Dhivehi Wikipedia

• Wikipedians with no knowledge of Dhivehi, please visit the Non-Dhivehi Help Desk.

• If you are interested in learning Dhivehi, visit this page.

To install the fonts used in this Wikipedia, please click here.

ވިކިޕީޑިއާގެ އެހެނިހެން ބަސްތައް

ވިކިޕީޑިއާ ޤާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އިތުރު އެހެނިހެން ބަސްބަހުގެ ވިކިޕީޑިއާ ވެސް ހުރެއެވެ. ތިރީގައި ވަނީ އެންމެ ބޮޑެތި ވިކިޕީޑިއާތަކެވެ.

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.