ހޮވާލެވިފައިވާ ހޮވުންތަކުގެ ލިސްޓު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މި ފާލަންތަކުން ވަޑައިގެން ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމުން، ކޮންމެ މަހެއް ފެށުމުން މައި ޞަފްޙާ ގައިވާ ހޮވާލުންތައް އަމިއްލަ ޒާތުގައި ބަދަލުވާނެއެވެ. އަދި މަހުގެ ނަން ވެސް އަމިއްލައަށް ބަދަލުވާނެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މައި ޞަފްޙާ އަށް ބަދަލު ގެންނާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ތަކުގެ ލިސްޓް

2012 ސެޕްޓެމްބަރ މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ

2012 އޮކްޓޯބަރ މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ

2012 ނޮވެމްބަރ މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ

2012 ޑިސެމްބަރ މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ

ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނުތައް