ޤިސްމު:Translation Projects

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިފައި މިވަނީ އެހެން ބަހަކުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރަން ފަށާފައި، އެހެނަސް އަދި ފުރިހަމަ ތަރުޖަމާ ނިންމާލެވިފައިވާ ނުވާ މަޒުމޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ތަކުގެ ތަރުޖަމާ ފުރިހަމަ ކޮށް ދެއްވުމުގައި އެހީތެރި ވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ގިސްމު "Translation Projects" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 173 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.