ޤިސްމު:Translation Projects

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިފައި މިވަނީ އެހެން ބަހަކުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރަން ފަށާފައި، އެހެނަސް އަދި ފުރިހަމަ ތަރުޖަމާ ނިންމާލެވިފައިވާ ނުވާ މަޒުމޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ތަކުގެ ތަރުޖަމާ ފުރިހަމަ ކޮށް ދެއްވުމުގައި އެހީތެރި ވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ގިސްމު "Translation Projects" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 174 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.