Jump to content

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ރައީސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20ވަނަ ދުވަހު އެމް ޑީ ޕީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސްގައި އެމް. ޑީ. ޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް އިސްމާއީލް (އިބްރާ) މ.އ. ބޯގަންވިލާ، ވަނީ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އެމަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ޕްރިފަރެންޝަލް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް ނިޒާމުގެ ދަށުން ނެންގެވި ވޯޓްގެ 193 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވެ، އެއީ ވޯޓްދެއްވި ބޭފުޅުންގެ %60.3 އެވެ. އެމް.ޑީ.ބީ ގެ ފުރަތަމަ ޗެއާރ ޕާސްންގެ މާޤާމަށް އިންތިހާމްވީ އަލްފާސިލް މުހަންމަދު ނަޝީދެވެ. ނަޝީދު އެމަޤާމުން ވަކިވެވަނޑައިގަތީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޓޭޓަށް ވުމަށްޓައި އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައެވެ.