List of redirects

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 18:09, 28 މެއި 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. " ވަޠަން އެދޭގޮތަށް " މިގުޅުން އުފެދުނު ގޮތް ←‏ " ވަޠަން އެދޭގޮތަށް " މިގުޅުން އުފެދުނު ގޮތް އަދި މިގުޅުމަށް އައި ބަދަލު
 2. 2012 (2009) ←‏ 2012
 3. 24 (TV series) ←‏ 24 (ޓީވީ ސިލްސިލާ)
 4. 24 (disambiguation) ←‏ 24 (އެހެނިހެން ޙާލަތްތަކުގައި)
 5. 50 First Dates ←‏ 50 ފަސްޓް ޑޭޓްސް
 6. A ←‏ އޭ
 7. APJ Abdul Kalam ←‏ އޭ. ޕީ. ޖޭ. ޢަބްދުލްކަލާމް
 8. A Bug's Life ←‏ އަ ބަގްސް ލައިފް
 9. Abraham Lincoln ←‏ އަބްރަހަމް ލިންކަން
 10. Abu Bakr ←‏ އަބޫބަކުރުގެފާނު
 11. Adam Sandler ←‏ އާދަމް ރިޗަޑް ސޭންޑްލަރ
 12. Adhaalath Party ←‏ ޢަދާލަތު ޕާޓީ
 13. Adhaalath party ←‏ ޢަދާލަތު ޕާޓީ
 14. Afghanistan ←‏ އަފްޣާނިސްތާން
 15. Ahmed Deedat ←‏ އަޙުމަދު ދީދާތު
 16. Ahmed Didi ←‏ އަޙްމަދުދީދީ
 17. Ahmed Shafeeq Ibrahim Moosa ←‏ އަހުމަދު ޝަފީގު އިބްރާހީމް މޫސާ
 18. Algeria ←‏ ޖަޒާއިރު
 19. Alif Alif Atoll ←‏ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި
 20. Alif Dhaal Atoll ←‏ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި
 21. Alphabet ←‏ އަލިފުބާ
 22. Alphabetic contents ←‏ އަކުރު ތަރުތީބުން ހެދިފައިވާ ފިހުރިސްތު
 23. Andrew Jackson ←‏ އެންޑްރޫ ޖެކްސަން
 24. Andrew Johnson ←‏ އެންޑްރޫ ޖޯންސަން
 25. Anggun ←‏ އެހެންނަ
 26. Arabic language ←‏ ޢަރަބި
 27. As of 2006 ←‏ 2006
 28. As of 2007 ←‏ 2007
 29. Astronomy ←‏ ފަލަކީ އިލްމު
 30. Atheism ←‏ އިލްހާދު
 31. Athesim ←‏ އިލްހާދު
 32. Australia ←‏ އޮސްޓަރުލިޔާ
 33. Austria ←‏ އޮސްޓްރިއާ
 34. Avatar: The Last Airbender ←‏ އެވަޓާރ - ދަ ލާސްޓް އެއަރ ބެންޑަރ
 35. Baa Atoll ←‏ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި
 36. Baarah (Haa Alif Atoll) ←‏ ބާރަށް (ހއ. އަތޮޅު)
 37. Baath Party ←‏ ބަޢަޘް ޕާޓީ
 38. Bangladesh ←‏ ބަންގާޅު
 39. Barack Obama ←‏ ބަރަކް އޮބާމާ
 40. Bartholin's gland ←‏ ބާރތޮލިން ގްލޭންޑް
 41. Basni Belima ←‏ ބަސްނީ ބެލީމާ
 42. Beard ←‏ ތުނބުޅި
 43. Belgium ←‏ ބެލްޖިއަމް
 44. Benjamin Harrison ←‏ ބެންޖަމިން ހެރިސަން
 45. Berinmadhoo (Haa Alif Atoll) ←‏ ބެރިންމަދޫ (ހއ. އަތޮޅު)
 46. Bhutan ←‏ ބޫޓާން
 47. Big Up Clash ←‏ ބިގް އަޕް ކްލޭޝް
 48. Bileffahi (Shaviyani Atoll) ←‏ ބިލެއްފަހި (ށ. އަތޮޅު)
 49. Bill Clinton ←‏ ބިލް ކްލިންޓަން
 50. Biology ←‏ ދިރުމާބެހޭ އިލްމު

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).