List of redirects

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 16:07, 16 ޖުލައި 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. " ވަޠަން އެދޭގޮތަށް " މިގުޅުން އުފެދުނު ގޮތް ←‏ " ވަޠަން އެދޭގޮތަށް " މިގުޅުން އުފެދުނު ގޮތް އަދި މިގުޅުމަށް އައި ބަދަލު
 2. A ←‏ އޭ
 3. APJ Abdul Kalam ←‏ އޭ. ޕީ. ޖޭ. ޢަބްދުލްކަލާމް
 4. A Bug's Life ←‏ އަ ބަގްސް ލައިފް
 5. Abraham Lincoln ←‏ އަބްރަހަމް ލިންކަން
 6. Abu Bakr ←‏ އަބޫބަކުރުގެފާނު
 7. Adam Sandler ←‏ އާދަމް ރިޗަޑް ސޭންޑްލަރ
 8. Adhaalath Party ←‏ ޢަދާލަތު ޕާޓީ
 9. Adhaalath party ←‏ ޢަދާލަތު ޕާޓީ
 10. Afghanistan ←‏ އަފްޣާނިސްތާން
 11. Ahmed Deedat ←‏ އަޙުމަދު ދީދާތު
 12. Ahmed Didi ←‏ އަޙްމަދުދީދީ
 13. Ahmed Shafeeq Ibrahim Moosa ←‏ އަހުމަދު ޝަފީގު އިބްރާހީމް މޫސާ
 14. Algeria ←‏ ޖަޒާއިރު
 15. Alif Alif Atoll ←‏ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި
 16. Alif Dhaal Atoll ←‏ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި
 17. Alphabet ←‏ އަލިފުބާ
 18. Alphabetic contents ←‏ އަކުރު ތަރުތީބުން ހެދިފައިވާ ފިހުރިސްތު
 19. Andrew Jackson ←‏ އެންޑްރޫ ޖެކްސަން
 20. Andrew Johnson ←‏ އެންޑްރޫ ޖޯންސަން
 21. Anggun ←‏ އެހެންނަ
 22. Arabic language ←‏ ޢަރަބި
 23. As of 2006 ←‏ 2006
 24. As of 2007 ←‏ 2007
 25. Astronomy ←‏ ފަލަކީ އިލްމު
 26. Atheism ←‏ އިލްހާދު
 27. Athesim ←‏ އިލްހާދު
 28. Australia ←‏ އޮސްޓަރުލިޔާ
 29. Austria ←‏ އޮސްޓްރިއާ
 30. Avatar: The Last Airbender ←‏ އެވަޓާރ - ދަ ލާސްޓް އެއަރ ބެންޑަރ
 31. Baa Atoll ←‏ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި
 32. Baarah (Haa Alif Atoll) ←‏ ބާރަށް (ހއ. އަތޮޅު)
 33. Baath Party ←‏ ބަޢަޘް ޕާޓީ
 34. Bangladesh ←‏ ބަންގާޅު
 35. Barack Obama ←‏ ބަރަކް އޮބާމާ
 36. Bartholin's gland ←‏ ބާރތޮލިން ގްލޭންޑް
 37. Basni Belima ←‏ ބަސްނީ ބެލީމާ
 38. Beard ←‏ ތުނބުޅި
 39. Belgium ←‏ ބެލްޖިއަމް
 40. Benjamin Harrison ←‏ ބެންޖަމިން ހެރިސަން
 41. Berinmadhoo (Haa Alif Atoll) ←‏ ބެރިންމަދޫ (ހއ. އަތޮޅު)
 42. Bhutan ←‏ ބޫޓާން
 43. Big Up Clash ←‏ ބިގް އަޕް ކްލޭޝް
 44. Bileffahi (Shaviyani Atoll) ←‏ ބިލެއްފަހި (ށ. އަތޮޅު)
 45. Bill Clinton ←‏ ބިލް ކްލިންޓަން
 46. Biology ←‏ ދިރުމާބެހޭ އިލްމު
 47. Black widow spider ←‏ ކަޅު ހުވަފަތް މަކުނު
 48. Botany ←‏ ގަހަވީ އިލްމު
 49. Broken/Biography ←‏ ނެރު:ޙަޔާތުނާމާ
 50. Broken/އުލޫމު ←‏ ނެރު:ސައިންސް

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).