ބަޢަޘް ޕާޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބަޢަޘް ޕާޓީ ގެ ދިދަ
ފައިލު:Baathparty.png
ބަޢަޘް ޕާޓީ ގެ ލޯގޯ

ޢަރަބި އިޝްތިރާކީ ބަޢަޘް ޕާޓީ (ޢަރަބިން: حزب البعث العربي الاشتراكي) އުފެދިފައިވަނީ 1945 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިޕާޓީ އަކީ އިލްމާނީ، އަރަބި ގައުމިއްޔަތީ، އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީގެ ގޮފިތައް އަރަބި ބައްރުގެ ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި އުފެދިފައިވި ނަމަވެސް، މި ޕާޓީ އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ޢިރާޤާއި ސޫރިޔާގައެވެ. މިދެ ގައުމުގެ ވެރިކަން ބަޢަޘް ޕާޓީ އަށް ލިބިފައިވަނީ 1963 ގައެވެ. 1966 ގައި ބަޢަޘް ޕާޓީ ދެ ޖަމާއަތަކަށް ބެހުނެވެ. އަދި މުޅިންވަކި ދެ ބައިގެގޮތުގައި ހަރަކާތްރެރި ވާންފެށިއެވެ. މި ދެ ޕާޓީވެސް ބޭނުން ކުރަނީ ހަމަ އެއްނަމެކެވެ. ބަޢަޘް ޕާޓީ މިނަމެވެ.

ބަޢަޘް ޕާޓީ ސޫރިޔާގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެފައިވަނީ 8 މާރޗް 1963 ގައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޢިރާޤުގައި 1963 ގައި ވެރިކަން ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަލުން ވެރިކަމަށް އައީ 1968ގައެވެ. އަދި ބާރުދިޔައީ 2003 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއިން އެގައުމުގެ މައްޗަށް ހަންފެތުރުމުންނެވެ. އަދި މިގައުމުގެ މައްޗަށް ދެންވެރިވި ސަރުކާރު ބަޢަޘް ޕާޓީ އުވާލެއްވިއެވެ.