Jump to content

50 ފަސްޓް ޑޭޓްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
50 ފަސްޓް ޑޭޓްސް
50 ފަސްޓް ޑޭޓްސް ގެ ޕޯސްޓަރު
ޑައިރެކްޓަރޕީޓާރ ސީގަލް
ޕްރޮޑިއުސަރޖެކް ގިއައްރަޕުޓޯ
ސްޓީވް ގޮލިން
ނެންސީ ޖުވޮނެން
ލިޔުންތެރިޔާޖޯޖް ވިންގް
Starringއެޑަމް ސޭންޑްލާރ
ޑްރޫ ބެރީމޯރ
ރޮބް ޝްނައިޑާރ
ޝޯން އެސްޓިން
Music byޓެޑީ ކާސްޓެލޫސީ
Distributed byކޮލޮންބިޔާ ޕިކްޗާރސް
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
ފެބުރުއަރީ 13, 2004 (އެމެރިކާގައި ރިލީޒް ކުރި ތާރީޙް)
ދިގުމިން
99 މިނެޓު
ބަހުރުވައިނގިރޭސި
Budget$75,000,000 (ލަފާކުރެވޭ އަދަދު)

50 ފަސްޓް ޑޭޓްސްއަކީ 2004 ވަނައަހަރު ނެރެވުނު މަޖާ، ލޯބީގެ ފިލުމެކެވެ. މީގައި ތަރިންގެ ރޯލު އަދާކޮއްފައިވައީ އެކްޓާރ އެޑަމް ސޭންޑްލާރ އާއި އެކްޓްރެސް ޑްރޫ ބެރީމޯރއެވެ. މި ކުރުފިލުމު ޑައިރެކްޓް ކޮއްފާވައީ ޕީޓާރ ސީގަލްއެވެ.

ވާހަކަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިފިލުމުގެ ވާހަކަ ބިނާވެފައި ވަނީ މޫދުގައި އުޅޭ އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ މަސްމަހާ މެއްސާބެހޭ ގޮތުން ތައުލީމު ހާސިލްކޮއްފައިވާ ހެންރީ ރޮތް (އެޑަމް ސޭންޑްލާރ) ގެ ލޯބީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. މީނާއަކީ ހަވާއީ ގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. އެއްދުވަހު ހެންރީ ސައިބޯންދާ ކެފޭއިން ހެންރީއަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެންކުއްޖެއް، އާދެ ލޫސީ ވިޓްމޯރ (ޑްރޫ ބެރީމޯރ) ފެނެއެވެ. ހެންރީ، ލޫސީއާ ވާހަކަ ދައްކާ ރަހްމަތްތެރިވެ އެކުގައި ސައިބުޔެވެ. އަދި ލޫސީއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އަނެއްދުވަހުވެސް އެކެފޭއަށް ދިޔައެވެ. ހިތާމައަކީ ލޫސީއަށް ހެންރީ އަކީކާކުކަން ނޭންގުމެވެ.

ބެލުންތެރިންގެ ނަޒަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބެލުންތެރިން މިފިލްމާ ދޭތެރޭގައި ދެކިފައިވަނީ ދެކޮޅަށްވެސް ހަމަހަމަވާ ގޮތަކަށެވެ. ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ ފަރާތް ތަކުން (ނިއުޔޯރކް ޓައިމްސް ފަދަ ފަރާތްތަކުން) ފިލްމަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރީ މިފިލްމުގައި ޑްރަގުގެ ވާހަކަތައް ދައްކައިފާވާކަން ގިނަކަމެވެ.

އެމް.ޓީ.ވީ މޫވީ އެވޯރޑްސް ގެ އެންމެމޮޅު ބަތަލް އަދި ބަތޮލާގެ ޓީމުގެ އެވޯރޑް ހާސިލްކޮއްފައިވާ ސޭންޑްލާރ އާއި ބެރީމޯރ ބުނިގޮތުގައި، އެމީހުން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ފިލުމަކީ މިއީއެވެ. މިދެތަރިން ވަނީ ފާހަގަކޮއްލެވޭ އެހެން ފިލްމުތައްވެސް އެކުގައި ކުޅެފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ދަ ވެޑިންގ ސިންގާރ ހިމެނެއެވެ.

ފިލްމާ ގުޅިފައިވާ ބައެއް ކަންކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކާސްޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

* Playing himself.

ފިލްމު ނެގިފައިވާ ތަންތަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. ވޭން ވޮންޑަރ — "ހޯލްޑް މީ ނައު" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ތޮމްޕްސަން ޓްވިންސް)
 2. 311 — "ލަވް ސޯންގް" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ދަ ކިޔޯ)
 3. ސީލް އާއި މިކީ ޑްރެޑް — "ލިޕްސް ލައިކް ސުގަރ" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ އިކޯ އެންޑް ދަ ބަނީމެން)
 4. ވައިކްލެފް ޖީން ތައާރަފްކުރަމުން އީވް — "ޔުއަރ ލަވް (L.O.V.E. Reggae Mix)" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ދި އައުޓްފިލްޑް)
 5. ޒިގީ މަރލީ — "ޑްރައިވް" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ދަ ކާރސް)
 6. ވިލިއަމް & ފާރގީ — "ޓްރޫ" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ސްޕެންޑޯވް ބެލެޓް)
 7. އެލަން އެޓިއަސް (ބެކިންގ ވޯކަލް ގްވެން ސްޓެފާނީ) — "ސްލޭވް ޓު ލަވް" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ބްރަޔަން ފެރީ)
 8. UB40 — "އެވްރީ ބްރެތް ޔޫ ޓޭކް"(އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ސްޓިންގ އަދި ދަ ޕޮލިސް)
 9. މާރކް މެކްގްރެތް of ސުގަރ ރޭއި — "ގޯސްޓް އިން ޔޫ" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ ސައިކެޑެލިކް ފަރސް)
 10. ޑްރައިޑެން މިޝޭލް — "ފްރައިޑޭ، އައި އެމް އިން ލަވް" ( އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީދަ ކިޔޯރ)
 11. ނިކޯލް ކީ — "ބްރެކްފާސްޓް އިން ބެޑް" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ UB40 އާއި އެކު ކްރިސީ ހައިންޑް)
 12. ޖެސަން މްރޭޒް — "އައި މެލްޓް ވިތް ޔޫ" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވަނީ މޮޑަރން އިންގްލިޝް)
 13. އެޑެމް ސޭންޑްލަރ — "ފޮގެޓްފުލް ލޫސީ"

ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. ދަ މެއިލް ސެރެނޭޑަރސް — "މައި ސްވީޓް ސްވީޓް"
 2. ނިކޯލް ކީ — "ބްރެކްފާސްޓް އިން ބެޑް" (މިލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ UB40 އިން)
 3. ދަ ވެންޗާރަސް — "ހަވާއި ފައިވް-އޯ"
 4. ހާރވް ޕްރެސްނެލް — "ދޭ ކޯލް ދަ ވިންޑް މަރީއާ"
 5. ބޮބް މާރލީ & ދަ ވެއިލަރސް — "ކުޑް ޔޫ ބީ ލަވްޑް"
 6. މެންފްރެޑް މަން — "ބްލައިންޑެޑް ބައި ދަ ލައިޓް"
 7. ޓޫޓްސް އެންޑް ދަ މޭއިޓެލްސް — "ޕްރެޝަރ ޑްރޮޕް"
 8. ވޭން ވޮންޑަރ — "ހޯލްޑް މީ ނައު" (މިލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ އެއްލިނބުލެއްގެ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ތޮމްސަންސް)
 9. 311 — "ރަބް އަ ޑަބް"
 10. އޯ-ޝެން — "ތްރޯ އަވޭ ދަ ގަން"
 11. އެލަން އެޓިއަސް (ބެކިންގ ވޯކަލްސް ގްވެން ސްޓެފާނީ) — "ސްލޭވް ޓު ލަވް" (މިލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ ރޮކްސީ މިޔުޒިކްގެ ފަރާތުން)
 12. ލިއޯން ރެޑްބޯން & ރިންގޯ ސްޓަރ — "މައި ލިޓްލް ގްރާސް ޝެކް"
 13. ދަ ފްލޭމިންގ ލިޕްސް — "ޑޫ ޔޫ ރިއަލައިޒް"
 14. ޕޯލް މެކްކާރޓްނޭ — "އަނަދަރ ޑޭއި"
 15. 311 — "އެމްބަރ"
 16. ނޯ ޑައުޓް — "އަންޑަރނެތް އިޓް އޯލް"
 17. ޖެސަން މްރޭޒް — "އައި މެލްޓް ވިތް ޔޫ" (މިއީ އަސްލު މޮޑަރން އިންގްލިޝް އިން ރެކޯރޑް ކުރި ލަވައެއް)
 18. ދަ އިންގްލިޝް ބީޓް — "ހޭންޑްސް އޮފް ޝީޒް މައިން"
 19. ސީލް (މިކީ ޑްރެޑް ތައާރަފް ކުރަމުން) — "ލިޕްސް ލައިކް ސުގަރ" ( މިއީ އަސްލު އިކޯ އެންޑް ބަނީމޭން ރެކޯރޑް ކުރިލަވައެއް)
 20. ޑްރައިޑެން މިޝެލް — "ފްރައިޑޭ، އައި އެމް އިން ލަވް" (މިއީ އަސްލު ދަ ކިޔޯ ރެކޯރޑް ކޮށްފައިވާ ލަވައެއް)
 21. ދަ ބީޗް ބޯއިޒް — "ވުޑުންޓް އިޓް ބީ ނައިސް"
 22. އެޑެމް ސޭންޑްލަރ އަދި ރޮބް ޝްނެއިޑަރ — "އުލާސް ލުއައު ސޯންގ"
 23. ވައިކްލެފް ޖީން (އީވް ތައާރަފް ކުރަމުން) — "ޔުއަރ ލަވް(L.O.V.E. Reggae Mix)" (އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ by Theދަ އައުޓް ފިލްޑް)
 24. ވައިކްލެފް ޖީން — "ބޭބީ"
 25. އެޑަމް ސޭންޑްލަރ — "ފޮގެޓްފުލް ލޫސީ"
 26. ޒިގީ މާރލީ — "ޑްރައިވް" (މިލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ ދަ ކާރސް އިން)
 27. އިސްރައެލް — "ސަމްވެއަރ އޯވަރ ދަ ރެއިންބޯވ"
 28. UB40 — "އެވްރީ ބްރެތް ޔޫ ޓޭކް" (މިލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ ސްޓިންގ އާއި and ދަ ޕޮލިސް)
 29. 311 — "ލަވް ސޯންގ" (މިލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ ދަ ކިޔޯ އިން)
 30. މާކް މެކްގްރެތް (ސުގަރ ރޭއި ގެ) — "ގޯސްޓް އިން ޔޫ" (މި ލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީސައިކެޑެލިކް ފަރސް)
 31. ބޮބް މާރލީ & ދަ ވެއިލަރސް — "އިޒް ދިސް ލަވް"
 32. ވިލިއަމް އާއި ފާރގީ — "ޓްރޫ" (މި ލަވަ އަސްލު ރެކޯރޑް ކުރީ ސްޕެންޑޯވް ބެލެޓް)
 33. ދަ މަކަހަ ސަންސް އޮފް ނީ އިހައު — "އަލޯހާކަ މަނީނީ"
 34. ސްނޫޕް ޑޮގް — "ފްރޮމް ދަ ޗޫޗް ޓު ދަ ޕެލެސް"
 35. ދަ ކިޔޯ — "ބޯއިޒް ޑޯންޓް ކްރައި"

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]