އަ ބަގްސް ލައިފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
A Bug's Life
ފައިލު:A Bug's Life.jpg
Theatrical release poster
Directed by John Lasseter
Produced by
Screenplay by
Story by
Starring
Music by Randy Newman
Cinematography Sharon Calahan
Edited by Lee Unkrich
Production
company
Distributed by Buena Vista Pictures
Release dates
ފަންވަތް:Film date
Running time
96 minutes[1]
Country United States
Language English
Budget $120 million[1]
Box office $363.4 million[1]

އަ ބަގްސް ލައިފް އަކީ ޕިކްސަރ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯސް އިން އުފައްދައި ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗާރސް އާއި ބުއޭނާ ވިސްޓާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންސް ގުޅިގެން ރިލީޒް ކޮށް ފައިވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫނު ފިލްމެކެވެ. އެމެރިކާގައި މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރެވިފައުވަނީ 14 ނޮވެމްބަރ 1998 ގައެވެ. އަދި ޔޫ.ކޭ ގައި ރިލީޒް ކުރެވުނީ 5 ފެބްރުއަރީ 1999 ގައެވެ. މިއީ ޑިޒްނީ/ޕިކްސަރ ގެ ދެވަނަ ފީޗާ ފިލްމެވެ. މިފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ޖޯން ލެސެޓަރ އެވެ.


ކާރޓޫނުގެ ކްރޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Crew Position
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ޖޯން ލެސެޓަރ
ކޯ-ޑައިރެކްޓް ކުރީ އެންޑްރިޔު ސްޓެންޓަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑަރލަރ ކޭ. އެންޑަރސަން
ކެވިން ރީހަރ
އަސްލު ވާހަކަ ބިނާކުރީ ޖޯން ލެސެޓަރ
އެންޑްރިޔު ސްޓެންޓަން
ޖޯ ރޭންފްޓް
ސްކްރީން ޕްލޭ އެންޑްރިއު ސްޓެންޓަން
ބޮބް ޝޯވ އަދި
ޑޮން މެކްއެނެރީ
މިޔުޒިކް ރޭންޑީ ނިއުމަން
ސްޓޯރީ ސުޕަރވައިޒަރ ޖޯ ރޭންފްޓް
ފިލްމު އެޑިޓް ކުރީ ލީ އަންކްރިޗް
ސުޕަރވައިޒިންގ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރ ވިލިއަމް ރީވްސް
އެބެން އޮސްޓްބީ
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ފޮޓޯގްރަފީ ޝެރޯން ކެލަހަން
ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޒައިނަރ ވިލިއަމް ކޯން
އަރޓް ޑައިރެކްޓަރ ޓިއާ ޑކްރެޓަރ
ބޮބް ޕޯލީ
ސުޕަރވައިޒިންގ އެނިމޭޓަރސް ގްލެން މެކްކުއީން
ރިޗް ކުއޭޑް
ކެރެކްޓަރ ޑިޒައިނަރބޮބް ޕޯލީ
ސައުންޑް ޑިޒައިނަރ ގޭރީ ރައިޑްސްޓްރޮމް
ޝޭޑިންގ ސުޕަރވައިޒަރ
ލޭޔައުޓް ސުޕަރވައިޒަރ
ރިކް ސެޔަރ
އިވާން ޖޯންސަން
ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ [[]]

ޝަހްސިއްޔަތު ތަކަށް އަޑު އަޅާފައިވާ ތަރިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


  1. 1.0 1.1 1.2

    "A Bug's Life (1998)". Box Office Mojo. Retrieved March 18, 2013.