ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ހއ. އަތޮޅު ހއ. އަތޮޅު

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: ހއ. އަތޮޅު
އަތޮޅުގެ ނަން: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
އޮތްތަން: 6° 48' ނ and 7° 07' ނ
އިނގިރޭސި ކޯޑު: A
އަކުރު: HA (ހއ)
ވެރިރަށް: ދިއްދޫ
އާބާދީ: 19251
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 42
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 14
އަތޮޅުވެރިޔާ: -
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
ބާރަށް ދިއްދޫ ފިއްލަދޫ ހޯރަފުށި އިހަވަންދޫ ކެލާ މާރަންދޫ މުޅަދޫ މުރައިދޫ ތަކަންދޫ ތުރާކުނު އުލިގަމު އުތީމު ވަށަފަރު
ފަޅު ރަށްތައް

އަލިދޫ, އަލިދުއްފަރުފިނޮޅު, ބީނާފުށި, ދައްޕަރު, ދައްޕަރުހުރާ, ދިގުފަރުހުރާ, ދޮނަކުޅި, ގާފުށި, ގާމަތިކުޅުދޫ, ގައްލަންދޫ, ގޮއްވާފުށި, ހުރާ, ހުވަހަންދޫ, އިންނަފިނޮޅު, ކުޑަފިނޮޅު, މާފަހި, މާފިނޮޅު, މަޑުލު, މަނަފަރު, މަތީރަށް, މެދަފުށި, މުލިދޫ, ނަރިދޫ, އުމަރަތް ފިނޮޅު, އުނގުލިފިނޮޅު, ވަގާރު, ވެލިފިނޮޅު

ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް އިދާރީ އަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޠަބަޢީ އަތޮޅަކާއި ޠަބަޢީ އަތޮޅެއްގެ ބަޔަކާ އެއްކޮށްގެންނެވެ. އިދާރީ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއެވެ، ކިޔޭ އަތޮޅުގެ އުތުރު ބަޔަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އެވެ. ދެކުނު ބަޔަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ އުތުރު ކޮޅެވެ. ޖޯގްރަފީގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބައިކުރެވިފައިވަނީ ތިލަދުންމަތީ ތުރާކުނު އުތުރު ފަރުން ފެށިގެން ތިލަދުންމަތީ މާރަންދޫ ފަރުގެ ދެކުނަށްދިޔަކަނުން ދަމާލެވޭ ރޮނގަކުން ފެށިގެން އުތީމުގެ ދެކުނުން ބާރަށުގެ ދެކުނު ފަރާހަމައިން ބާރަށު ކަނޑޯޅިއަށް ނިމޭގޮތަށެވެ.

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: އިހަވަންދިއްޕޮޅު

މި އަތޮޅުގައި އޮތް 42 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެފައިވަނީ 16 ރަށުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއަތޮޅު ބެރިންމަދޫ މީހުން 2006 ގައި އެއަތޮޅު ހޯރަފުއްޓަށް ބަދަލުވުމާއި. އަދި އެއަތޮޅު ހަތިފުށީ މީހުން 2007 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ބަދަލުވުމާއެކު މިހާރު އެއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އަދި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރު ހުރީވެސް އެއަތޮޅު އުތީމުގައެވެ. ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމަށް ކަނޑުމަތީގައި ބޭނުންކުރެއްވި އުޅަނދު ( ކަޅުއޮށްފުންމި ) ބެންނެވީ އެއަތޮޅު ބާރަށުގައެވެ. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ޢަލިތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ އެއަތޮޅު ތަކަންދޫގައެވެ. އެހެންކަމުން ހއ. އަތޮޅަކީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތްއަތޮޅެކެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު