Jump to content

ބޮޑުތިލަދުންމަތި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އިން)

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހއ، ހދ، ށ، ނ. މި ހަތަރު އަތޮޅު ކަމުގައި ބެލެވޭ ޤުދުރަތީ އަތޮޅެވެ. ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ އަދޮޅަކީ ވެސް މިއެވެ.