Jump to content

މާޓިން ވެން ބިޔުރެން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މާޓިން ވެން ބިޔުރެން
އެމެރިކާގެ 8 ވަނަ ރައީސް
In office
މާރޗް 4 1837 – މާރޗް 4 1841
Vice Presidentރިޗަޑް މެންޓަރ ޖޯންސަން
Preceded byއެންޑްރޫ ޖެކްސަން
Succeeded byވިލިއަމް ހެންރީ ހެރިސަން
Personal details
އުފަން ތާރީހްޑިސެމްބަރ 5، 1782
ޑެކާޓުރް، އަލަބާމާ
Diedޖުލައި 24 1862 (79 އަހަރުގައި)
ކިންޑަރހޫކް, ނިއުޔޯކް
Nationalityއެމެރިކަން
Spouse(s)ހަންނާ ހޯއީސް ވެން ބިއުރެން
Occupation(ލޯޔަރެއް)
ދީންޑަޗް ރިފޯމް
Signature

މިއީ އެމެރިކާގެ 8 ވަނަ ރައީސެވެ. މާޓިން ވެން ބިއުރެން ( އުފަންވެފައިވަނީ 5 ޖުލައި 1782، އަވަހާރަވެފައިވަނީ 24 ޖުލައި 1862 ) އަކީ އެމެރިކާގެ 8 ވަނަ ރައީސެވެ. މާޓިން ވެން ބިއުރެން އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން 1837 ން ފެށިގެން 1841 އަށް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް ކަމަށް އަރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން 1833ން 1837 އަށް އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް މާޓިން ވެން ބިއުރެން ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އެމެރިކާގެ 10 ވަނަ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެއް ގެ ގޮތުގައި އެންޑްރޫ ޖެކްސަން ގެ ރައީސްކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މާޓިން ވެން ބިއުރެން އަކީ އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓިގެ އިސް ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެއީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އުފަންވެ، އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާ ކަމުގައި ވެސް ބުނެވެއެވެ. އެއީ އިގިރޭސި ދަރިކޮޅުނޫން ދަރިކޮޅަކުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ރައީސް ވެސް މެއެވެ. ފުރަތަމަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އިގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކަވާ ފުރަތަމަ ރައީސް އަކީ ވެސް މާޓިން ވެން ބިއުރެން އެވެ. އޭނާ ބޮޑުވަމުން އައިއިރު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ޖަރުމަނު ބަހުންނެވެ.

އެންޑްރޫ ޖެކްސަން ގެ ރައީސް ކަމުގައި ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ހައިސިއްޔަތުންނާއި، ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޚާޢްޞަކޮށް ޖެކްސަނިއަން ޑިމޮކްރަސީ ތަޢާރަފް ކުރެއްވުމުގައި އެންޑްރޫ ޖެކްސަން އާއެކު މުހިއްމު ރޯލެއް މާޓިން ވެން ބިއުރެން އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ތޯމަސް ޖެފަރސަން ފިޔަވައި ތިން ތާޖު ގެ ލަގަބު ޙާޞިލް ކުރެއްވި ހަމައެކަނި ރައީސް އަކީ ވެސް މާޓިން ވެން ބިއުރެން އެވެ. މިބުނި ތިން ތާޖުގެ ލަގަބު ނިސްބަތްވަނީ އަދާކުރެއްވި 3 މަގާމަށެވެ. އެއީ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްކަން، ނައިބު ރައީސްކަން، އަދި ރައީސްކަން މި ތިން މަގާމަށެވެ.


މާޓިން ވެން ބިޔުރެން އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ނިއުޔޯކްގެ ކިންޑަރހޫކް ވިލެޖް އަށެވެ. އެއީ ނިއުޔޯކްގެ ދެކުނުން 25 މޭލުގެ ދުރުމިނުގައި އޮންނަ އަވަށެކެވެ. މާޓިން ވެން ބިޔުރެން އަކީ އާއިލާގައި ހިމެނޭ 5 ކުދިންގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ ކުއްޖާ އެވެ. ހަގީގީ އެމެރިކާ އަށް އުފަންވެ ވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ ރައީސް އަކީ މާޓިން ވެން ބިޔުރެން އެވެ. ސަބަބަކީ އޭގެ ކުރީ ގެ ރައީސުން އުފަންވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އިންގިލާބުގެ ކުރިން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އެމެރިކާގެ އިންގިލާބަކީ އެމެރިކާ އަށް މިނިވަންކަން ގެނައުމަށް ގެނެވުނު އިންގިލާބެވެ. މާޓިން ވެން ބިޔުރެން ގެ ބައްޕަ އަކީ އަބްރަހަމް ވެން ބިޔުރެން ( އުފަންވީ ފެބުރުއަރީ 17- 1737، ދުނިޔެދޫކުރީ އެޕްރީލް 8، 1817 ) އެވެ. މަންމަ އަކީ މާރިއާ ހޯއީސް ވެން އެލެން ( އުފަންވީ ފެބުރުއަރީ 27، 1743، ދުނިޔެދޫކުރީ ފެބުރުއަރީ 16، 1817 ) އެވެ.

މާޓިން ވެން ބިޔުރެން ތައުލީމް ޙާޞިލްކުރީ ކިންޑަރ ހޫކް ޕަބްލިކް ސުކޫލް ތަކުންނާއި، ކިންޑަރހޫކް އެކަޑަމީ އިންނެވެ. 1796 ގައި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް އުގެނެން ފެށިއެވެ. އަދި 1802 ގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނިންމި އެވެ. އޭގެ ފަހުން 1803 ގައި ބާރ ގައި އެޑްމިޓްވެ، 25 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ގާނޫނީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާފައި ވެއެވެ. 21 ފެބުރުއަރީ 1807 ގައި މަންމަ ފަރާތު ދެބެންދެދަރި މީހެއްކަމުގައި ހަންނާ ހޯއީސް އާއި މާޓިން ވެން ބިޔުރެން ގެ ކައިވެނި ކުރެވުނެވެ. 1819 ގައި ހަންނާ ހޯއީސް މިދުނިޔެ ދޫކުރިއެވެ. މާނައަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް މާޓިން ވެން ބިޔުރެން އަރާ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހަންނާ ހޯއީސް ނިޔާވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ ލަގަބް އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވެއެވެ.

އުމުރުން 17 އހަރުން ފެށިގެން މާޓިން ވެން ބިޔުރެން އަންނަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލަމުންނެވެ.

ސިޔާސީ ހަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖެކްސަންގެ ކެބިނެޓް ގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1836ގެ އިންތިޚާބު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޙަޔާތުގެ ފަހުކޮޅު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]