ބިލް ކްލިންޓަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ވިލިއަމް ޖެފަރސަން ކްލިންޓަން
Bill Clinton.jpg
42ވަނައެމެރިކާގެ ރައީސް
In office
ޖެނުއަރީ 20 1993 – ޖެނުއަރީ 20 2001
Vice President އަލް ގޯރ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ޖޯޖް.އެޗް.ޑަބްލިޔު ބުޝް
Succeeded by ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް
52ވަނަ އަރކަންސަސް ގެ ގަވަރުނަރ
In office
ޖެނުއަރީ 11, 1983 – ޑިސެމްބަރ 12, 1992
Lieutenant ވިންސްޓަން ބްރަޔަންޓް (1983-1991)
ޖިމް ގާއި ޓަކަރ (1991-1992)
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ފްރޭންކް ޑީ ވައިޓް
Succeeded by ޖިމް ގާއި ޓަކަރ
50ވަނަ އަރކަންސަސް ގެ ގަވަރުނަރު
In office
ޖެނުއަރީ 9, 1979 – ޖެނުއަރީ 19, 1981
Lieutenant ޖޯ ޕަރސެލް
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ޖޯ ޕަރސެލް
Succeeded by ފްރޭންކް ޑީ ވައިޓް
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1946-08-19) އޯގަސްޓް 19, 1946 (73 އަހަރު )
Flag of Arkansas ހޯޕް, އަރކަންސަސް
Political party ޑިމޮކްރެޓިކް
Spouse(s) ހިލަރީ ކްލިންޓަން
Alma mater ޖޯޖް ޓައުން ޔުނިވަރސިޓީ
ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް, އޮކްސްފޯރޑް
ޔޭލް ލޯ ސްކޫލް
Occupation ލޯޔަރ
Religion ކްރިސްޓިއަން (ބެޕްޓިސްޓް)
Signature


މިއީ އެމެރިކާގެ 42 ވަނަ ރައީސެވެ.