ޏ. އަތޮޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޏ. އަތޮޅު ޏ. އަތޮޅު

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: ޏ. އަތޮޅު
އަތޮޅުގެ ނަން: ފުވައްމުލައް
އޮތްތަން: 0° 15' ދ and 0° 20' ދ
އިނގިރޭސި ކޯޑު: R
އަކުރު: Gn (ޏ)
ވެރިރަށް: ފުވައްމުލައް
އާބާދީ: 10058
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 1
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 1
އަތޮޅުވެރިޔާ: މޫސާ ރަމީޒު
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
ފުވައްމުލައް
ފަޅު ރަށްތައް


ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

ފުވައްމުލަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކުޑައަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ އެންމެ ރަށެކެވެ. މިއަތޮޅު އެކުލެވިގެންވަނީ އެންމެ ރަށެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ވަރަށް ތަފާތުރަށެކެވެ. މާކަނޑުގެ މެދުގައި ވަކިން އުފެދިފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ މުޅިރަޑުގެ ވަށައިގެން ފުއްޓަރު އޮވެއެވެ. އަދި މާކަނޑުން ބިޔަރާޅުތައްނަގާ ބިންދައެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ހެދި 2003 ވަނަ އަހަރު އެބަނދަރު ހުޅުވި ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކަށް އަރާ ފޭބުމަކީ ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެކެވެ. އަރާފޭބުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހާދިސާ ތަކުގައި އެތައްފުރާނައެއްވަނީ ނެތި ގޮސްފައެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު