އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީކްގައި އެގައުމުގެ ރައީސްކަން މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެފަހަރު ކުރި ނަމަ އެމީހެއްގެ ނަން ވަކިން ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދައުރުގައި ހުންނެވި އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ފުރަތަމަ ރައީސެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުން ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.