އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޖާވިދު އަޚުތަރު އަދި ޝަބާނާ އަޒުމީ ސޮނީ ސްޓޫޑިއޯގެ ތެރޭގައި

އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން ނިސްބަތްކުރެވެނީ ލަވަލިޔުންތެރިޔާ ޖާވިދު އަޚުތަރު އަދި ފިލްމީ އެކްޓްރެސް ޝަބާނާ އަޒްމީ އަށެވެ. ޖާވިދު އަޚުތަރު ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރީ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުންތެރިޔާ ހަނީ އިރާނީ އާއެވެ. ދެވަނައަށް ކައިވެނިކުރީ ފިލްމީ އެކްޓްރެސް ޝަބާނާ އަޒްމީ އާއެވެ. މިޚާންދާން އަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.