Jump to content

ޝަބާނާ އަޒްމީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޖާވިދު އަޚުތަރު އަދި ޝަބާނާ އަޒުމީ ސޮނީ ސްޓޫޑިއޯގެ ތެރޭގައި

ޝަބާނާ އަޒްމީ ( އުފަންވެފައިވަނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 1950، ނިއުދިއްލީ، އިންޑިޔާ ) އަކީ އިންޑިޔާގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޝްހޫރު ފިލްމީ އެކްޓްރެސް އެކެވެ. އޭނާ އަކީ ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތެރި އެކެވެ. ޝަބާނާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ލަވަ ލިޔުންތެރިޔާ ޖާވިދު އަޚުތަރުގެ މިހާރުގެ އަންހެނުންނެވެ. މިއީ އަޚުތަރު-އަޒްމީ ޚާންދާން އަށް ނިސްބަތްވާ ފަންނާނެކެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޭޝަނަލް ފިލްމް އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1975 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - އަންކޫރު
 • 1983 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - އާތު
 • 1984 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ޚަންދަރު
 • 1985 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ޕާރު
 • 1999 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ގޯޑް މަދަރ

ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1977 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ސްވާމީ
 • 1982 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - އާތު
 • 1984 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ބަވްނާ
 • 2005 - ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް

ސްޓާރ ސްކްރީން އެވޯޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1998 - އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް - މުރުތިޔުދާތާ
 • 2005 - ބެސްޓް ޕާފޮމެންސް އިން އިންޑިއަން ފިލްމް އިން އިންގްލިޝް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1993 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ލިބާސް - އުތުރު ކޮރެޔާގައި
 • 1994 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ޕަތަންގު - ޓޯމިނާ އާޓް ފެސްޓިވަލް - އިޓަލީގައި
 • 1996 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ފަޔަރ - ޗިކާގޯ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް
 • 1996 - އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ އެކްޓްރެސް - ފަޔަރ - ލޮސްއެންޖެލްސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް

އެހެނިހެން އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 1988 - ޕަދުމާ ސްރީ އެވޯޑް - އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 • 1988 - ޔޭޝް ބާޓިއާ އެވޯޑް -އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 • 1994 - ރަޖީވް ގާންދީ އެވޯޑް ފޯރ އެކްސެލެންސް އޮފް ސެކިޔުލަރިޒަމް
 • 1999 - އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް - ގޯޑް މަދަރ - ބެންގަލް ފިލްމް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން އެވޯޑް