Jump to content

ފަރުހާން އަޚްތަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފަރުހާން އަޚްތަރު

ފަރުހާން އަޚްތަރު ( އުފަންވެފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 9، 1974 ) އަކީ އިންޑިޔާގެ ފިލްމް މޭކަރ އެކެވެ. ފިލްމް އުފެއްދުންތެރި އެކެވެ. ސްކްރިޕްޓް ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އެކްޓަރެކެވެ. ލަވަކިޔުންތެރި އެކެވެ. ލަވަލިޔުންތެރި އެކެވެ. އަދި ޓެލެވިޒަން ހޮސްޓް އެކެވެ. ފަރުހާން އަޚްތަރު ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމަކީ 2001 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ދިލް ޗާތާހޭ' އެވެ. ފުރަތަމަ އެކްޓްކުރި ފިލްމަކީ ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު ސްރަޕޫރުގެ ފިލްމް ދި ފަކީރު އޮފް ވެނިސް އެވެ.