ޑޭޒީ އިރާނީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑޭޒީ އިރާނީ އަކީ 1950-1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ފިލްމްތަކުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދައުރު އަދާކުރި ހިންދީ ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. މިއީ ހަނީ އިރާނީ ގެ ކޮއްކޮ އެވެ.