ނެރު:ޖުޣުރާފީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
edit  

ތަޢާރަފް

Gnome-globe.svg
ޖުޣުރާފީ ނުވަތަ (އިނގިރޭސިބަހުން: Geography) އަކީ ބިމާއި ބެހޭ އިލްމެވެ. އަދި ބިމުގެ ސިފައާއި އޭގެ ދިރުންތަކާއި ބެހޭ ޢިލްމުއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ Geography މިބަސް ބޭނުން ކުރީ ޔޫނާނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އެރަޓޮސްތަނީޒްއެވެ. ޖުޣުރާފީ ބެހިފައިވަނީ ދެބަޔަށެވެ. އެއީ އިންސާނީ ޖުޣުރާފީ އާއި ފިޒިކަލް ޖުޣުރާފީއެވެ.
edit  

ކުދިނެރުތައް

edit  

ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫން

edit  

ހޮވާލެވިފައިވާ މަންޒަރު

edit  

ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ...؟

edit  

ގިސްމުތައް

edit  

މަޒުމޫނުތައް

edit  

އާމަޒުމޫނުތައް

Swisscomü.

 000000"

Purge server cache