މޯންސްޓާރސް، އިންކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Monsters, Inc. އިން)
މޯންސްޓާރސް، އިންކް.
މޯންސްޓާރސް، އިންކްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓަރޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ލީ އަންކްރިޗް (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޑޭވިޑް ސިލްވާރމަން (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޕްރޮޑިއުސަރޑާރލާ އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓާރ
ލިޔުންތެރިޔާޖިލް ކަލްޓަން
ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ރަލްފް އެގްލްސްޓަން
ޖެފް ޕިޖަން
Starringޖޯން ގުޑްމަން
ބިލީ ކްރިސްޓަލް
ޖެނިފަރ ޓިލީ
Distributed byBuena Vista Distribution
ދިގުމިން
92 މިނެޓް
ބަހުރުވައިނގިރޭސި
Budgetލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $115،000،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic: $255,873,250
Worldwide: $525,366,597