Jump to content

ފައިންޑިންގ ނީމޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Finding Nemo އިން)
ފައިންޑިންގ ނީމޯ
Finding Nemo
ފައިންޑިންގ ނީމޯގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓަރއެންޑްރިއު ސްޓެންޓަން
ލީ އަންކްރިޗް (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޕްރޮޑިއުސަރގްރަހަމް ވޯލްޓާރސް
ލިޔުންތެރިޔާއެންޑްރިއު ސްޓެންޓަން (ވާހަކަ/ސްކްރިޕްޓް)
ބޮބް ޕީޓަރސަން (ސްކްރިޕްޓް)
ޑޭވިޑް ރެނޯލްޑްސް (ސްކްރިޕްޓް)
StarringAlexander Gould
އެލްބަރޓް ބޮރޫކްސް
Ellen DeGeneres
ވިލިއެމް ޑެފޯ
ބްރެޑް ގެރެޓް
އެލިސްން ޖެނޭ
އޯސްޓިން ޕެންޑްލްޓަން
ސްޓެފެން ރޫޓް
ވިކީ ލުވިސް
ޖޯ ރޭންފްޓް
ނިކޮލަސް ބާރޑް
އެންޑްރިއު ސްޓެންޓަން
ބޮބް ޕީޓަރސަން
އެރިކް ބެނާ
ބްރޫސް ސްޕެންސް
އެލިޒަބތް ޕާރކިންސް
Music byތޯމަސް ނިއުމަން
Cinematographyޝެރޮން ކެލެހެން
ޖެރެމީ ލެސްކީ
Edited byޑޭވިޑް އިއާން ސޯލްޓަރ
Distributed byވޯލްޓް ޑިސްނީ ޕިކްޗަރސް
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
30 މޭ 2003
ދިގުމިން
100 މިނެޓް
Countryޔޫ.އެސް.އޭ
ބަހުރުވައިނގިރޭސި
Budget$94 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic: $339,714,978
Worldwide: $864,625,978
ފައިންޑިންގ ނީމޯ

ފައިންޑިންގ ނީމޯ އަކީ [ޕިކްސަރ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯސް] އިން ތައްޔާރު ކޮށް ފައިވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫނު ފިލްމެކެވެ. މިކާރޓޫނު ތިއޭޓަރުތަކަށް ނެރެފައިވަނީ [ވޯލްޓް ޑިސްނީ ޕިކްޗާރސް] އާއި [ބުއޭނާ ވިސްޓާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން] އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިފިލްމު އެމެރިކާ/ކެނެޑާގައި ރިލީޒް ކުރެވިފައިވަނީ 30 މެއި 2003 ގައެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ރިލީޒް ކުރެވުނީ 28 އޯގަސްޓް 2003 ގައެވެ. އަދި ޔޫކޭ ގައި ރިލީޒް ކުރެވުނީ 10 އޮކްޓޯބަރ 2003 ގައެވެ. މިއީ ޑިސްނީ އާއި ޕިކްސަރ ގުޅިގެން އުފެއްދި މިފަދަ ފަސްވަނަ ފިލްމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ނެރެވުނު ފުރތަމަ ފިލްމުވެސް މެއެވެ.

ރޭވުންގަނޑު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިފިލްމުގައި ދައްކުވައިދޭނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގްރޭޓް ބެރިއަރ ރީފް (Great Barrier Reef) ގައި ދިރިއުޅޭ އަނބި މަރުވެފައިވާ މާރލިން ނަމަކަށް ކިޔާ ކްލައުން ފިޝް އެއްގެ ވާހަކައެވެ. މާރލިންގެ ބަޔަށް އަޑު އަޅައިފައިވަނީ އެލްބަރޓް ބްރުކްސް އެވެ. މާރލިން ގެ އަންހެނުން، ކޯރަލް އާއި ނީމޯ ފިޔަވައި ހުރިހާ ދަރިންނެއް ވަނީ ބަރަކޫޑަރ ހަމަލައެއްގައި މަރުވެފައެވެ. ކޮރަލްގެ ބަޔަށް އަޑު އަޅާފައިވަނީ އެލިޒެބަތް ޕާރކިންސް އެވެ.

ފިލްމުގެ ޚުލާސާ އެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަރަކޫޑާ ހަމަލާ އެއްގައި ނީމޯ ފިޔަވައި މާރލިންގެ ހުރިހާ ދަރިންނަކާއި އަންހެނުނ، ކޮރަލް (އެލިޒަބަތް ޕާރކިންސް) ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ނީމޯ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކުން އޭނާ ސަލާމަތްކުރުމަކީ މާރލިންގެ ވާކިބެއްކަމަށް އޭނާ ދެކެއެވެ. ނީމޯގެ އުފެދުމުގައިވެސް އެއް Fin އަނެއް Fin އަށް ވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ. ނީމޯ އެއްވެސްކަމެއް ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް މަރލިން ވައުދުވެފައިވާތީ އަބަދުވެސް ކަނޑުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނީމޯއަށް ކިޔައިދެއެވެ. މިސްޓަރ ރޭއި (ބޮބް ޕީޓަރސަން) ގެ ސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ރޭއި ގެ ކުލާސް އެދުވަހުދަނީ ފަރުގެ ނިމޭ ހިސާބަށެވެ. އެމީހުން އެ ދަނީ ފަރުގެ ނިމޭ ހިސާބަށްކަންް މާރލިން އަށް އެނގުމުން އެކަމާ މާރލިން ވަރަށް ކަންބޮނޑުވެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދެއެވެ. ނީމޯ އޭނާގެ ކުލާސް ކުދިންގެ ކޮޅަކާއި އެކު ފަރުގެ އެންމެ އެކޮޅަށް ދެއެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް ނަގިލި އަޅާފައިވާ ބޮޑޮ ބޯޓެއް މާކަނޑާއި ދިމާލުން ފެނެއެވެ. އެކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އަނެއް ކުއްޖަކަށް ވުރެ ބޯޓާއި ކައިރި ވާން ނުކެރޭން ކަމަށް ބުނިއެވެ. އެހެންކަމުން ނީމޯ ބޯޓުގައި އަތްލަން ނިންމައެވެ. އެހެނީ އޭނާ އަށް ވުރެ ދުރަށް ދެވޭނެ އެހެން ކުއްޖަކު އެތާ ނެތްކަން ނީމޯ އަށް އެނގޭތީއެވެ. އެވަގުތު މާރލިން އެތަނަށް އައިސް ނީމޯ އަދި ސްކޫލަކަށް ދާން ތައްޔާރު ނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. މާރލިން މިހެން ބުނުމުން ނީމޯ އަށް ވަރަށް އުނދަގޫވިއެވެ. އަދި ބޯޓުގައި އަތްލުމުގެ ނިޔަތުގައި މާސިންގާ ކަނޑާއި ދިމާލަށް ނީމޯ މިސްރާބުޖަހައެވެ. އަދި މިނިވަންކަމާއެކީ އެހާ ހިސާބަށް ގޮސް ބޯޓުގައި އަތްލައެވެ. އަދި އެނބުރި ފަރާއި ދިމާލަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. މާރލިން އެބުނީ ތެދެކެވެ. ނީމޯ އަދި ސްކޫލަކަށް ދާވަރެއް ނުވެއެވެ. ނީމޯ އަށް އަޅާނުލައި ދުއްކޮށްލާ ވަރެއް ނުވެއެވެ. ސްކޫބާ ޑައިވް ކުރަން އުޅޭ ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ނީމޯ ފެނެއެވެ. އަދި މަސް ހިފާ ދާގަނޑަކުން އޭނާ ނީމޯ ހިފައެވެ. ކޮރަކލް މަރުވިފަހުން ފަރުން ބޭރަށް ނުދާ މާރލިން އެބޯޓު ފަހަތުން ފަތާފައި ދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޯޓުގެ ބާރުމިނާއި އެއްވަރަކަށް މާރލިން އަކަށް ނުފެތުނެވެ. އަދި މާރލިންގެ މިސްރީބުން އެބޯޓު ގެއްލެއެވެ. މާރލިން މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑޯރީ ނަމަކަށްކިޔާ (އެލެން ޑި ޖީނިއަރސް)، (A Blue Tang) މަހަކާއި ދިމާވެއެވެ. އަދި މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެހެން ބޯޓެއް ދިޔަކަމަށް ޑޯރީ ބުނެއެވެ. އަދި ޑޯރީގެ ފަހަތުން މާރލިން ފަތާފައި ދާން ފެށިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިރުކޮޅަކުން ޑޯރީ އޭނާގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށް އެކި ގޮތް ގޮތަށް ފަތަންފެށިއެވެ. އަދި އޭނާ އާއި މާރލިން އަރާ ހަމަވުމުން، ޑޯރީގެ ފަހަތުން ނުދިއުމަށް އެދުނެވެ. ޑޯރީ އަކީ ކައިރި މުސްތަގުބަލުގައި ވެފައި ހުންނަ ކަންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭ މަހެކެވެ. ޑޯރީގެ ފަހަތުން ދިޔަ އަސް އެކަމުން ކުރާނެ އެއްވެސް ފާއިދާ އެއް ނެތް ކަން މާރލިން އަށް އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ނީމޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކަމަށް ގަސްދުކޮށް، މާރލިން ޑޯރީ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑޯރީ މިފަހަރު މާރލިންގެ ފަހަތުން ދެއެވެ. އަދި ނީމޯ ހޯދުމުގައި އެހީ ވާނެކަމަށް ބުނެއެވެ. މިހެން ދަނިކޮށް އެމީހުންނާއި ދިމާ ވަނީ Great White Shark ، ބްރޫސް އާއި އެވެ. ބްރޫސްގެ ބަޔަށް އަޑު އަޅާފައިވަނީ ބެރީ ހަމްފްރީސް އެވެ. އަދި Mine Field އެއް ވަށައިގެންވާ އަޑިއަށް ފެތިފަިވާ ބޯޓަކަށް، މާރލިން އާއި ޑޯރީ އަށް "ޕާރޓީ" އަކަށް ދައުވަތުދެއެވެ. އަދި މިމީހުން ބްރޫސް އާއި އެއްކޮށް ދެއެވެ. އަދި މިތާ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް މާރލިން އަށް ޑައިވިންގ އަށް ދާ އިރު އަޅާ މޫނުމަތިގަނޑެއް ފެނެއެވެ. މިމަތިގަނޑަކީ ނީމޯ ހިފި މީހާ ބޯޓު ދުއްވާލުމުން އެ ބޯތުން ވެއްޓުނު މޫނު މަތިގަނޑެވެ. ލިބުނު އުފާވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މާރލިން ޑޯރީގެ ނޭފަތްމަތީގައި ޖެހުމުން، ޑޯރީގެ ނޭފަތުން ލޭ އަންނަ ގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ. ލޭގެ ވަސް ބްރޫސްގެ ނޭފަތުގައި ޖެހުމުން ބްރޫސް ޑޯރީ ކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މުޅި ހިސާބުގައި ޑޯރީ އާއި މާރލިން ފަހާ އތުލަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބްރޫސްގެ އަނެއް ދެ އެކުވެރިން ބްރޫސް އަށް ވިސްނަ ދެވޭތޯ ބެލިއެވެ. އެންމަސްތަކަކީ ކާނާ ނޫން ކަމުގައްޔާއި އެއީ އެކުވެރިން ކަމުގައި ބުނިއެވެ. "ކާނާ" މިހެން ބްރޫސް އަށް އިވުމުން ބްރޫސް މާބޮޑަށް މޮޔަވެއެވެ. ޑޯރީ އަށް ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ކިޔަން އެނގެ އޭ ބުނުމުން މާރލިން އޭނާ ގާތު އ މޫނުމަތީގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ކިޔުމަށް ބުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބްރޫސް އާއި ހެދި ޑޯރީ އަކަށް އޭގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ކިޔާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. އަދި މިހެން ބްރޫސް ޑޯރީ އާއި މާރލިން އަތުލެވޭތޯ އުޅެނިކޮށް އޭނާ އަށް ކުރެވޭ ކަމަކުން Mine Field ގޮވައެވެ.

ކާރޓޫނަށް އަޑު އަޅާފައިވާ ތަރިންނާއި ރޯލު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަޑު އަޅާފައި ވަނީ އަޑު އަޅާފައިވާ ރޯލް Description
އެލްބާރޓް ބްރޫކްސް މާރލިން Clown fish
އެލެން ޑޯރީ ދޮންނޫ ކާޅު
އެލެކްސެންޑަރ ގޯލްޑް ނީމޯ Clown fish
ވިލެމް ޑެފޯ ގިލް Angel Fish
ބްރެޑް ގެރެޓް ބްލޯޓް Porcupinefish
އެލިސަން ޖެނީ ޕީޗް Seastar (Echinaster spinulosus)
Austin Pendleton Gurgle Royal gramma
Stephen Root Bubbles Yellow tang
Vicki Lewis Deb Humbug
Joe Ranft Jacques Pacific cleaner shrimp
Geoffrey Rush Nigel Australian Pelican
Andrew Stanton Crush Green sea turtle
Elizabeth Perkins Coral Clown fish
Nicholas Bird Squirt Sea turtle
Bob Peterson Mr. Ray Eagle ray
Barry Humphries Bruce Great white shark
Eric Bana Anchor Hammerhead shark
Bruce Spence Chum Mako shark
Bill Hunter Phillip Sherman Human dentist
Lulu Eberling Darla Sherman's niece
Jordy Ranft Tad Butterfly fish
Erica Beck Pearl Flapjack Octopus
Erik Per Sullivan Sheldon Sea horse
John Ratzenberger School of moonfish Moonfish
Rove McManus Bernie Crab
Andrew Stanton Seagulls Seagulls
Kathy Ringgold Kathy "Chickenfish"
David Ian Salter AquaScum Aquarium filtration system

Additional voices provided by Jeff Pidgeon, Jessie Flower, Aaron Fors, Leland Grossman, Bradley Trevor Greive, Jess Harnell and Marc John Jefferies

ކާރޓޫނުގައި ދައްކުވައި ދީފައިވާ ބައެއް މަސްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަރުތެރޭގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • މާރލިން، ކޮރަލް، އަދި ނީމޯ : ކްލައުން ފިޝް
 • ޑޯރީ :
 • ބްރޫސް :
 • ޗަމް :
 • އެންކާރ :
 • މޯންސްޓަރ :
 • ނައިޖެލް އަދި ގެރޭލްޑް :

ޓޭންކްގެ ތެރޭގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ގިލް : އެންޖެލް ފިޝް
 • ބްލޯޓް :
 • ބަބްލްސް :
 • ޑެބް :
 • ގަރގްލް :
 • ޖެކްސް :
 • ޕީޗް :

ސްކޫލްގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • މިސްޓރ ރޭ :
 • ޓޭޑް އަދި ފިލް :
 • ޕަރލް އަދި ބޮބް :
 • ޝެލްޑަން އަދި ޓެޑް :

ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ކާރޓޫނު ފިލްމު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލް ކޮށް ފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް :