ނެރު:ފަލްސަފާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފަލްސަފާގެ ނެރު
ފަލްސަފާ އަކީ ބުއްދިވެރިކަމުގެ ޢިލްމު.ކަމެއްގެ ބޭނުން، ޢާންމު ވިސްނުމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިސްނައިދީފައިވާ ވިސްނައިދިނުން.ބައެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަގޮތް.ކަންކަމާމެދު ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް ދައްކައިފައިވާ ހަމަ.