ނެރު:ފަލްސަފާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފަލްސަފާގެ ނެރު
ފަލްސަފާ އަކީ ބުއްދިވެރިކަމުގެ ޢިލްމު.ކަމެއްގެ ބޭނުން، ޢާންމު ވިސްނުމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިސްނައިދީފައިވާ ވިސްނައިދިނުން.ބައެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަގޮތް.ކަންކަމާމެދު ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް ދައްކައިފައިވާ ހަމަ.