.mv

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


mv. އަކީ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންޓަނެޓް ކަންޓްރީ ކޯޑް ޓޮޕް ލެވެލް ޑޮމެއިން (ccTLD) އެވެ. އެއީ މުވާސަލާތީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.

ދެވަނަ ލެވެލްގެ ޑޮމެއިންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

aero.mv. – އޭވިއޭޝަން

biz.mv. – ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާއެއް

com.mv. – ވިޔަފާރި

coop.mv. – ކޯޕަރޭޓިވް އޯގަނައިޒޭޝަން

edu.mv. – ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް

gov.mv. – ސަރުކާރު

info.mv. – މަޢުލޫމާތު

int.mv. – ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ

mil.mv. – ހެވިކަން

museum.mv. – މިއުޒިއަމް

name.mv. – ޕާސަނަލް

net.mv. – ނެޓްވަރކް

org.mv. – އޯގަނައިޒޭޝަން

pro.mv. – ޕްރޮފެޝަނަލް

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]