ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Protected titles.

ދިފާއުކުރެވިފައިވާ ޞަފްޙާތައް
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters Reason
Unknown މައި ޞަފްޙާ11,988 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ17,398 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown މުޙައްމަދުގެފާނު20,625 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ނެރު:ޖުޣުރާފީ2,512 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown މައްކާ17,733 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ގައުމީ ފަންވަތް5,134 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:Atolls of the Maldives1,076 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ހެދިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު25,034 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/feb071,444 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/april071,463 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/jun071,038 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/march071,260 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/may071,170 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2007-071,190 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:Featured pic/2007-07418 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-071,832 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް41,136 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ޕެރަސެޓަމޯލް10,907 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ހިންދޫދީން6,079 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown މެމްބަރު:Deviathan3,641 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި63,043 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ވިކިޕީޑިއާ:Site supportempty infinite Unknown user semi protected
Unknown ވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ!11,172 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ޖިހާދު9,127 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ނެރު:ޙަޔާތުނާމާ2,289 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ނެރު:އުލޫމު39 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ނެރު:ޓެކްނޮލޮޖީ414 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown މެސޮޕޮޓޭމިއާ1,406 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން40,158 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ވިކިޕީޑިއާ:Nospam2,447 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected، cascading
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2007-11870 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2007-101,477 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2007-091,402 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2007-081,300 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Islands of the Maldives13,851 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown މެމީ ޓޫ ޝޫޒް2,297 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown Mammy Two Shoes36 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2007-121,233 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:!40 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:!-152 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:Refend72 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:Refbegin373 ބައިޓްތައް infinite Unknown user fully protected
Unknown ފަންވަތް:Featured article/2008-01787 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-031,155 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-041,289 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-051,223 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-061,073 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-081,115 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-121,182 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
Unknown ފަންވަތް:Did you know/2007-111,161 ބައިޓްތައް infinite Unknown user semi protected
First pagePrevious pageNext pageLast page