ފަންވަތް:Did you know/2008-06

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Iphoneddknwpic.jpg
  • އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި އަހަރަކު އެއް 2 މިލިޔަން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ.
  • އެމީ އެވޯޑްސް އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދެވިފައިވީ ނަމަކީ އިމީ އެވޯޑްސް އެވެ.
  • ކުރަފި އޭގެ ބޯ ބުރި ވުމަށް ފަހުގައި ވެސް 9 ދުވަސް ވަންދެން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ވެއެވެ.
  • 1386 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޫރެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވިކަމަށްޓަކައި އެ އޫރު ދަންޖައްސާފައިވެއެވެ.
  • ފަންސުރުގެ ތުނޑަކުން އެވްރެޖް 35 މޭލުގެ ދިގު ލައިނެއް ކުރެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ 50،000 އިނގިރޭސި އަކުރު ލިޔެވޭނެއެވެ.
  • އެޕަލް އިން އައިފޯން އެނައުންސް ކޮށްފައިވަނީ 29 ޖޫން 2007 ގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އައިފޯން އެމެރިކާގައި ނެރެފައިވަނީ 29 ޖޫން 2007 ގައެވެ.