މެމީ ޓޫ ޝޫޒް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Mammy Two Shoes އިން)
Jump to navigation Jump to search
Padlock.svg މި ސަފްހާ ވަނީ ދިފާއު ކުރެވިފަ އެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް މިސަފްހާ އަށް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ ބަހުސް ސަފްހާގައި ގެންނަވަން އުޅުއްވާ ބަދަލާއި މެދު ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާށެވެ. ނުވަތަ ދިފާއު ކުރުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް އެދިލައްވާށެވެ.
މެމީ ޓޫ ޝޫޒް، ޓޮމް އެންޑް ޖެރީގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ ސަޓަރޑޭ އިވްނިންގ ޕުސް ގެ މަންޒަރެއް .

މެމީ ޓޫ ޝޫޒް އަކީ އެމް.ޖީ.އެމްގެ ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ ކާރޓޫނުގެ ގިނަ ބައިތަކެއްގައި ފެނިގެން ދާ ޝަހްސިއްޔަތެކެވެ. މެމީ އަކީ މެދު އުމުރެއްގެ ކަޅު އަންހެނެކެވެ.

މެމީ ޓޫ ޝޫޒް، ޓޮމް އެންޑް ޖެރީގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ އޯލްޑް ރޮކިން ޗެއަރ ޓޮމް ގެ މަންޒަރެއް.

ކާރޓޫނުގެ އެހެނިހެން ކުރު ބައިތައް

ރިފެރެންސް

ފަންވަތް:Tom and Jerry