ފަންވަތް:Did you know/2008-04

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Chocolate.png
  • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާކުރި ގައުމަކީ ބޫޓާން އެވެ.
  • މޯބައިލް އަކުން ފުރަތަމަ ފޯންކޮށްފައިވަނީ 1973 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.
  • އިންސާނާގެ ބޮލުގައި ޖުމްލަ 22 ކަށިކޮޅު ހުރެއެވެ.
  • ޗޮކްލެޓްގެ އެންމެ އައުންސެއްގައި ވެސް 20 ގްރާމްގެ ކެފޭއިން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި ކުރެވުނު އެންމެ ދިގު ހަނގުރާމައަކީ ފްރާންސް އާއި އިގިރޭސި ވިލާތާއި ދެމެދު 100 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ އެކެވެ.
  • ބޮކްސިންގ ކުޅުން ގާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކުރެވުނީ 1901 ގައެވެ.