ޑިއޯލް ޚާންދާން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑިއޯލް ޚާންދާން ނިސްބަތްވަނީ ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އަށެވެ. ޑިއޯލް ޚާންދާން އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތް ފަރާތްތަކާއި މިއާއިލާއާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފިލްމީ ތަރިންގެ ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ފައިލު:Deolsq.jpg
ދަރުމެންދުރާ ބޮބީ އަދި ސަނީ އާއެކުހެމާ އީޝާ އަދި އަހާނާ އާއެކު