Jump to content

މެމްބަރު:ReyBrujo/Dumps

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Dumps

Articles with more than 5 external links as of April 26, 2007. Only articles in the main space are considered.

External
links
Article ID Article
89 1655 ވިކިޕީޑިއާ
40 2024 އަކުރު ތަރުތީބުން ހެދިފައިވާ ފިހުރިސްތު
40 1660 Wiki
31 1532 އައްފާނިސްތާން
27 1546 ޕާކިސްތާން
27 1587 ނޯވޭ
26 2043 Jimmy Wales
16 3200 ވިކިޕީޑިޔާ: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ލިސްޓް
9 1677 ވިކިޕީޑިއާ: ބަސްބަހަވީ ވިލަރެސް
8 1691 ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން
8 3064 Old Style and New Style dates
7 1693 ވިކިޕީޑިއާ: ނަކަލުކުރުމުގެ ހައްގު
7 3060 ޑޭވިޑް ލެރީ
6 3056 50 ފަސްޓް ޑޭޓްސް
5 1696 ވިކިޕީޑިއާ: އާންމު ހޮޅުއަށި
5 1545 ނޭޕާލް
5 1659 Collaborative writing
SELECT COUNT(el_from) AS total, el_from, page_title
FROM externallinks, page
WHERE externallinks.el_from = page_id AND page_is_redirect = 0 AND page_namespace = 0
GROUP BY el_from
ORDER BY total DESC;

Sites linked more than 5 times as of April 26, 2007. Only articles in the main space are considered.

Link count Site
113 http://dv.wikipedia.org
29 http://en.wikipedia.org
19 http://www.imdb.com
14 http://kvaleberg.com
14 http://allmovie.com
8 http://meta.wikimedia.org
5 http://mail.wikipedia.org
SELECT COUNT(el_to) AS total, SUBSTRING_INDEX(el_to, '/', 3) AS search
FROM externallinks, page
WHERE page_id = el_from AND page_namespace = 0
GROUP BY search
ORDER BY total DESC;

Some more information about this dump:

  • 378 articles that are in the main space and not redirects
  • 625 articles and redirects in the main space
  • 1923 pages in all namespaces
  • 296 redirects in all namespaces
  • 1074 external links in every namespace
  • 491 external links in the main space

Very probable spambot pages

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

If index.php is found in a page title, it is very likely the article talk page has been created by a spambot. These pages should be deleted and protected if possible.

Article ID Article
3470 W/index.php
3451 Talk:W/w/w/index.php?title=W/w/w/index.php

Possible pages created by spambots ending with /.

Article ID Article
SELECT page_id, page_title, page_namespace
FROM page
WHERE page_title LIKE '%index.php%' OR page_title LIKE '%/wiki/%' OR page_title LIKE '%/w/%' OR page_title LIKE '%/';

ak:User:ReyBrujo/Dumps ru-sib:User:ReyBrujo/Dumps