މެމްބަރު:ReyBrujo/Dumps/20070223

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Dumps

February 23, 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

External link dumps[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Articles with more than 5 external links as of February 23, 2007. Only articles in the main space are considered.

External
links
Article ID Article
89 1655 ވިކިޕީޑިއާ
41 1660 Wiki
40 2024 އަކުރު ތަރުތީބުން ހެދިފައިވާ ފިހުރިސްތު
31 1532 އައްފާނިސްތާން
27 1587 ނޯވޭ
27 1546 ޕާކިސްތާން
26 2043 Jimmy Wales
16 3200 ވިކިޕީޑިޔާ: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ލިސްޓް
9 1677 ވިކިޕީޑިއާ: ބަސްބަހަވީ ވިލަރެސް
8 3064 Old Style and New Style dates
8 1691 ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން
7 1693 ވިކިޕީޑިއާ: ނަކަލުކުރުމުގެ ހައްގު
7 3060 ޑޭވިޑް ލެރީ
7 1992 MediaWiki
6 3056 50 ފަސްޓް ޑޭޓްސް
5 1659 Collaborative writing
5 1545 ނޭޕާލް
SELECT COUNT(el_from) AS total, el_from, page_title
FROM externallinks, page
WHERE externallinks.el_from = page_id AND page_is_redirect = 0 AND page_namespace = 0
GROUP BY el_from
ORDER BY total DESC;

External link ranking[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Sites linked more than 5 times as of February 23, 2007. Only articles in the main space are considered.

Link count Site
111 http://dv.wikipedia.org
29 http://en.wikipedia.org
19 http://www.imdb.com
14 http://allmovie.com
14 http://kvaleberg.com
11 http://meta.wikimedia.org
6 http://www.aafathisnews.com.mv
5 http://mail.wikipedia.org
SELECT COUNT(el_to) AS total, SUBSTRING_INDEX(el_to, '/', 3) AS search
FROM externallinks, page
WHERE page_id = el_from AND page_namespace = 0
GROUP BY search
ORDER BY total DESC;

Additional information[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Some more information about this dump:

  • 353 articles that are in the main space and not redirects
  • 593 articles and redirects in the main space
  • 1814 pages in all namespaces
  • 286 redirects in all namespaces
  • 1046 external links in every namespace
  • 493 external links in the main space

Very probable spambot pages[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

If index.php is found in a page title, it is very likely the article talk page has been created by a spambot. These pages should be deleted and protected if possible.

Article ID Article
3189 W/index.php
3240 W/w/index.php
3318 MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/index.php

Possible spambot pages[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Possible pages created by spambots ending with /.

Article ID Article
SELECT page_id, page_title, page_namespace
FROM page
WHERE page_title LIKE '%index.php%' OR page_title LIKE '%/wiki/%' OR page_title LIKE '%/w/%' OR page_title LIKE '%/';