ޑޭވިޑް ލެރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޑޭވިޑް ލެރީ
ޑޭވިޑް ލެރީ

ޑޭވިޑް ލެރީ
އުފަން ތާރީހް 07 ޑިސެމްބަރ 1965 (އުމުރު 55)
ޤައުމުއިނގިރޭސި ވިލާތް
ދާއިރާކީމިއާއީ އިލްމު
އެލްމާ މޭޓަރޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ކޭމްބްރިޖް
އެކެޑެމިކް އެޑްވައިޒަރޖޯން އޭ ޕައިލް
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީކެމިކަލް ޑޭޓާ އެސިމިލޭޝަން


ޑޭވިޑް ލެރީ އަކީ ނާސާގެ ގޮޑާރޑް ސްޕޭސް ފްލައިޓް ސެންޓަރ (GSFC) ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިއެކެވެ. ނާސާގެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ކަމަށްވާ އޮޓޯ ކެމް ލިޔެފައިވަނީ ވެސް ޑޭވިޑް ލެރީ އެވެ. އޮޓޯ ކެމް އަށް ވަނީ ފަސް ނާސާ އެވޯރޑް ލިބިފައެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެޓްމޮސްފެރިކް ކެމިސްޓްރީގެ ކެމިކަލް ޑޭޓާ އެސިމިލޭޓް ކުރަން ބޭނުންކުރެވިފައެވެ. އަދި ނާސާގެ އޯރާ ސެޓެލައިޓްގެ ބޭނުންތަކުގައިވެސް އޮޓޯ ކެމް ވަނީ ބޭނުން ކުރެވިފައެވެ. ޑޭވިޑް ލެރީ އޭނާގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ނިންމީ ޔުނައިޓެޑް ކިނގޑޮމް (ޔޫ.ކޭ) އިންނެވެ. 1991 ގައި ޑޭވިޑްގެ ހޯދުންތަކުން އީ.ސީ.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެފް (ECMWF) ނިޔުމެރިކަލް ވެދަރ ޕްރެޑިކްޝަން މޮޑެލް ހުންނަންވީ ގޮތް ކޔާ ދިނެވެ. އެއަށްފަހު ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވާރސިޓީގައި ޕޯސްޓް ޑޮކްޓްރަލް ރިސާރޗް އެސިސްޓެންޓް އެއްގެ މަޤާމުގައި 1996 ކާ ޖެހެންދެން ރޯޔަލް ސޮސައިޓީއިން ޔުނޮވާރސިޓީ ރިސާރޗް ފެލޯވޝިޕް ލިބެންދެން ދެމި ހުރިއެވެ. 1998 ން 2000 އަށް ކޭމްބްރިޖްގައި އެއް މަޤާމަށް ވުރެ ގިނަ މާޤާމް ތކެއްގައިގައި އަދި ދަ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ޓެލް އެވީވްގައި ސީނިޔަރ ލެކްޗަރަރ އަދި އެލޮން ފެލޯ އެއްގެ މަޤާމުގައި ދެމި ހުރިއެވެ. 2001 ގައި މީނާ UMBC/GEST އާއި ގުޅުނެވެ.

ޑޭވީޑް ލެރީ ހޯދައިފާވާ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1987ގައި :


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑޭވިޑް ލެރީ ހިންގާ ވެބްސައިޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި: