ވިކިޕީޑިއާ:News

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިސަފްޙާގައިވާނީ ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަރުޝީފުގައި ފޮރުވާފައިވާ ޙަބަރު ތަކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މައިސަފްޙާ ޙަބަރުތައް އެދުވަހެއް ނިމުމުން މިސަފްޙާގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.


13 މެއި 2008[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އާއްމު ވޯޓުގައި 18 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ އެންމެން ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށް ހާއްސަ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި.
 • ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މުޙައްމަދު މަޖުދީ އިބްރާހިމް އިންތިހާބުކޮށްފި.
 • ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި.
 • ހދ. ކުމުންދޫ ފަޅު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދާ ހުލިވެއްޖެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ތައުލީމާއި ސަގާފީގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރާއްގެ އާއި ލަންކާއިން އިއްޔެ ދެ އެއްބަސވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފިއެވެ.
 • ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުނަ ލަސްވާތީ ލޯ ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ.
 • މާބަނޑު މީހުންނައް ޑޮކްޓަރުންގެ އިނަޒާރެއް: ވާރޭފެން ނުރައްކަލަކައް ވެދާނެ!!
 • ބަގުދާދުގެ މާރުކެޓުގައި ހިނގި ލޮރީ ބޮމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 132 މީހުން މަރުވެ، 339 މީހުންނަށް ހާނިކަވެއްޖެއެވެ.
 • އިޒުރާއީލުގައި ކާމިޔާބު "އެރޯ މިސައިލް" ޓެސްޓެއް ކޮއްފިއެވެ.

Updated by leX and Glacious


13 ފެބްރުއްރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އޮޅުދޫ ކަރައިން ރާއްޖެއަށް ދެއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ފޮނުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީން ވިދާޅު ވެއްޖެ އެވެ.
 • އެމް.އެސް.ޑީ.ޕީ ގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާއަށް ބަޔަކު ހުރަސް އަޅަން އުޅެފިއެވެ.
 • އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިން ޕްރެލިމިނަރީގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމާއެކު ވާދަކުރަންޖެހޭ ދެވަނަ މެޗަށް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމްރޭ މާލެއަތުވެއްޖެއެވެ.
 • ވިހެއުމަށްފަހު މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ވަޅުލަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
 • 30 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު، ކުރީގެ ރެޑް އާރމީ ފެކްޝަން ގެ މެންބަރު ބްރިޖިޓް މޮންހައުޕްޓް ކަނޑައެޅިފާވައި މުއްދަތަށް ވުރެން އަވަހަށް މިނިވަންކުރާ ގޮތަށް ޖަރުމަނުގެ ސްޓަޓްގާރޓްގައި ހުރި ކޯޓަކުން ނިންމަވައިފިއެވެ.
 • އެގާރަ އަހަރު އެއްވަނަ ޑިވިޜަނުގައި ވާދަކުރުމަށްފަހު މިއަހަރު ދެވަނަ ޑިވިޜަނުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިފައިވާ މާލެ އަތޮޅު ހުރައަށް ނިސްބަތްވާ ހުއްރިއްޔާ އަށް ގާނާގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެއްސިއެވެ.

LeX


14 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ރޭ މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކުގެ ޙާލު ސީރިއަސްވެއްޖެއެވެ
 • މަރުވެ ފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖަކު އަލިމަސް އުފާ ކާނިވާ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ވަޅުލާފައި ފިލަން އުޅުނު މީހަކީ އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫ އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ހާމަ ކުރައްވައިފި އެވެ. *ފަހު ވަގުތު ދިވެހިން ރޮއްވާލި އިންޑޮނީޝިޔާގެ މައްޗަށް އުފާވާ ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ބުނެފިއެވެ
 • ފާއިތުވި ދެތިންދުވަސްތެރޭ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން މަޑުމަޑުން ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް މަސްވެރިން ބުނަންފަށައިފިއެވެ
 • ވެލަންޓައިން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ޘަޤާފަތެއް!

Updated by IaN

15 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގޭ ބަޔަކު އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް ވަދެގެންފި
 • މޮޅަށް ކުޅުނު ރާއްޖެ، އިންޑޮނީޝިޔާއާ އެއްވަރުވެ ކޮލިފައިން އަށް ދާން ކުރި އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ
 • މަޝްހޫރު ފެތުންތެރިޔާ ލުވިސް ގޯޑަން ޕިއު ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެތުމުގެ ޙަރަކާތެއް ލޯންޗް ކޮށްފި
 • އަލިމަސް އުފާ ކާނިވަލުގައި ކުއްޖަކު ވަޅުލީ ކޮން އަންހެނެއް ކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި
 • ފީފާގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އިންޑިޔާއާ އެއްވަރު ވެއްޖެ
 • މަރުވެފައި އޮތް ކުޑަކުއްޖަކު ވަޅުލުމަށްފަހު ފިލަންއުޅުނު އަންހެނަކު ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި
 • ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރުން އަނބުރާ މުއައްސަސުންނާ ޙަވާލު ކޮށްފި
 • "ލޯބީގެ ދޮންޔޫ" މިމަހުގެ ތޭވީހު ގައި ނެރެނީ
 • އިންޑިޔާގެ އާމީ ޗީފު ރައީސް މައުމޫން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 • ސިއްރުން ކަންތައްތައް ހޯދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފުލުހުންނަށް ހިންގަން ފަށައިފި
 • ޔުނިސެފް އެހީގައި އައްޑޫގެ ރަށަކަށް ތާނގީ ދޫކުރަން ފަށައިފި
 • ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުމަތީގައި ހުރި 14 ރުކެއް މިލްކުވެރި ކަމަށް މީހަކު ދައުވާ ކުރަން ފަށައިފި
 • މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ގްރައުންޑް ހެނޑްލިންގ މުވައްޒިފުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅައިފި

Updated by IaN


16 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެންމެ ފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޑީ.އާރު.ޕީ އެއްމޭޒު ދޮށަށް ހިނގައްޖެ
 • އެފް.އޭ.އެމް ގެ އެވޯޑް ތަކަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާނުކޮށް ހަފްލާ ބޭއްވުން ލަސްކޮށްފި
 • އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓުން ތޮއްޑޫ ވަކިވުން
 • ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޮފެނުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެއްޖެ
 • ފިނި މޫސުމުގެ ގަދަފަދަ ތޫފާނެއްގައިޖެހި ނޯތު އެމެރިކާގެ 17 އެއްހާ މީހުން މަރުވެއްޖެ
 • 49 ވައަ ގުރެމީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ ކެލެފޯނިއާގެ ލޮސަ އެންޖަލިސްގައި ބާއްވައިފި

Updated by Glacious


17 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށްކުރާ ކުށްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވީ.އެސް.އޯ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި
 • ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ޕްރެކްޓިހުގައި މިއަދު ޠާރިޤު ބައިވެރިވާނެ
 • ގާނާގެޑިފެންޑަރު ފޮނުވާލުމަށްފަހު ހުރައިން ކްރޮއޭޝިޔާގެ ދެކުޅުންތެރިން ގެންނަނީ
 • މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގައި ބިޒިނަސް ސަރވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމު ކޮށްފި
 • މަޝްހޫރު ފެތުންތެރިޔާ ލުވިސް ގޯޑަން ޕިއު ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެތުމުގެ ޙަރަކާތެއް ލޯންޗް ކޮށްފި
 • ތިނަދޫ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިމީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 • ލަންކާ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގެ މަޢުލޫމާތު ވާޒީރުންގެ މަޖްލީހަށް ދެއްވައިފި
 • ދަނގެތީގެ ޘަގާފީ މަރުކަޒު ބަދަލުތަކަކާއި އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވެނީ

Updated by IaN


19 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ގ. ކެނެރީގޭ ދަލޭކާ މަނިކެ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޗެއަރޕާސަނަށް، ޑީ.އާރު.ޕީ ގެ ޒަޢީމު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 • ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ސީޒަންގެ ފެށުން ވިކްޓަރީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި
 • މަސްތުވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ޕާކިސްތާނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 • ޓީޗަރުންގެ ދަތިކަން ހުރި ކަމަށް ބުނެ ބަންދުކުރި ބާރަށު ސްކޫލް 3 ހަފްތާއަށްފަހު އިއްޔެ ހުޅުވައިފި
 • މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް މިދަނީ ކުރަމުން: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
 • މުޅިން އައު ތިން ފެއާ އަކާއި އެކު މެކްސް އިން މިއަހަރު ބާއްވާ ތިން ފެއަރ އިއުލާނު ކޮށްފި

Updated by 202.1.192.6


21 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ފޭދޫ ގެއެއްގެ ފުރާޅުގައި ޕެޓްރޯލާއި މޮހޮރު ހުރި ފުޅިތަކެއް ގޮއްވާލައިގެން ފުރާޅަށް ގެއްލުން ދީފި
 • ވަޒީފާއަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަލީ ޝިހާމް ފުޓްބޯޅަ އަށް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފި
 • ހުރައަށް ގެނައި ގާނާގެ ދެކުޅުންތެރިން ވިއެންސާ އާ ގުޅިއްޖެ
 • ހިންނަވަރު ދޯންޏެއް ވެއްޔާއެކު އަޑިއަށް
 • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުއްވައިދެއްވުން މާދަމާ އޮންނާނެ
 • ފުލުހުންގެ އުޅަނދަކުން ޖެހި، އަމިއްލަ މީހެއްގެ ޕިކަޕަކަށާއި ސަރުކާރުގެ ކާރަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
 • ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ޖާރޒީގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ އާ ޤަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި
 • "މޯލްޑިވިއަން ލޭބަރ" ޕާޓީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވައިފި

Updated by IaN


23 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިފާލަންތަކަށް ފިއްތަވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެންނެވޭނީ އެ ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލީ ސައިޓަކަށެވެ.

Updated by Glacious


25 ފެބްރުއަރީ 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިފާލަންތަކަށް ފިއްތަވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެންނެވޭނީ އެ ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލީ ސައިޓަކަށެވެ.

Updated by Glacious


1 މާރޗް 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ފުވައް މުލަކު ޗަސްބިމުގެ ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި އެވެ.
 • ޕޮލިސް ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.
 • އަތޮޅު އަދި ޒޯން މުބާރާތް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

Updated by 202.1.192.6


4 މާރޗް 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ތިންވަނަ ޤައުމީ ފިލްމު ފެއަރ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބާއްވައިފި .
 • ވިކްޓަރީ ކުޅެންޖެހޭ މެޗަށް ރޭ ހޮންކޮންގަށް ދިއުމަށް ފުރިއިރު އެގައުމުގެ ހެޕީވެލީ ރޭ މާލެއަށް.
 • ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ގިނަކަމުގެ ވާހަކައާއި އިތުރު ވަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހަދައެވެ. ކޮންމެ ބިދޭސީއެއްގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

Updated by iaN


6 މާރޗް 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރު 874 ފްލެޓް އެޅުމަށް ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހާމަ ކުރައްވައިފި އެވެ.
 • ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 • އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީ އިތުރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
 • ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ޖަމްބަލް ސޭލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ހާމަކޮށް ފިއެވެ.
 • ނިއު އާއި އެކު ކުޅެންޖެހޭ މެޗަށް ހެޕީ ވިލެޖް މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ.