Jump to content

ވައިޓް ހައުސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވައިޓް ހައުސް ނުވަތަ ހުދު ގަނޑުވަރަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ދިރިއުޅުއްވާ އަދި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ރަސްމީ ގަނޑުވަރެވެ. ވައިޓްހައުސް ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް، ވޮޝިންގޓަން، ޑީ.ސީ.ގެ ހުޅަނގުއުތުރުގެ ޕެންސަލްވޭނިއާ މަގުގެ 1600 ގައެވެ. މި ގަނޑުވަރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޖޭމްސް ހޯބަން އެވެ. އިމާރާތްކުރެވުނީ 1792 އާއި 1800 އާ ދެމެދު އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވައިޓް ހައުސްގައި ދިރިއުޅުއްވި އެމެރިކާގެ ރައީސްއަކީ ޖޯން އެޑަމްސް އެވެ.


ވައިޓް ހައުސްވައިޓްހައުސްގެ ޗާރޓުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]