އެކުވެރި ދައުލަތްތައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިދަ
193 މެމްބަރު ގައުމުތަކެވެ

އެކުވެރި ދައުލަތްތައް (އ.ދ) އަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެކެވެ. އދ. ގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާ މައިގަނޑު ކަންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނުތައް ދެމެހެއްޓުން، ބައިނަލް އަގުވާމީ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން، ގައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވުން، އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމުގައި ބައިވެރިވުން، އަދި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. އދ. އުފެދުނީ 24 އޮކްޓޯބަރ 1945 ގައި އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިޔާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ސެންފްރެންސިސްކޯ ގައެވެ. އދ. އުފެދުމުން އޭގެ ކުރިން އޮތް ލީގް އޮފް ނޭޝަން އޭ ކިޔޭ ޖަމާޢަތް އުވާލެވުނެވެ. އދ. އުފެދުނީ ގައުމުތަކުގައި މެދުގައި ކުރެވޭ ހަގުރާމަތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައެވެ. އދ. މެންބަރު ގައުމުގެ ގޮތުގައި މިހާރު 192 ގައުމު އެބައޮތެވެ. އދ. މައި ހެޑްކްއާޓަރ ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީ ގައެވެ.

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފަސޭހައަކަށް އދ. ގެ މައި އޮނިގަނޑު ވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ.

  • ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ
  • ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް
  • އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝިއަލް ކައުންސިލް
  • ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
  • އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް

އެކުވެރި ދައުލަތްތައް ނުވަތަ އދ. ގެ މިހާރު ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަކީ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ބަންކީ މޫން އެވެ. އދ.ން ވަނީ އެޖަމްއިއްޔާގެ ރަސްމީ ބަސްތަކުގެ ގޮތުގައި 6 ބަހެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ ޢަރަބި، ސީނީ، އިނގިރޭސި، ފަރަންސޭސި، ރޫސީ، އަދި އިސްޕެނިޝް މި ހަބަހެވެ.


ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މެންބަރޝިޕް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހެޑްކްއާޓަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަސްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެތުރިފައިވާ އޮނިގަނޑު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިންސާނީ ހައްގުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިޖްތިމާޢީ އަދި އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރިފޯމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަމިއްލަ ސިޔާސަތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޚާއްޞަ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފާޑުކިޔުންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.