ސީނީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސީނީ، 汉语, 中文 , Hànyǔ, Zhōngwén, Chinese
ވާހަކަދައްކާތަން: ސީނުކަރަ
ވާހަކަދައްކާ ސަރަހައްދު: އިރުމަތީ އޭޝިޔާ
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 1.3 ބިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 1
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ސިނޯ-ޓިބެޓަން
ސީނީ
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ސީނީ ކެރެކްޓަރުތައް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ސީނުކަރާގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 zh
ISO_639-2 zho
ISO_639-3 zho

މި ބަހަކީ ސީނުކަރައިގެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ސީނީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ