Jump to content

ރޫސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ރޫސީ Русский язык Russkiy yazyk
ވާހަކަދައްކާތަން: ރޫސީވިލާތް
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 147 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 8
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
ބަލްތޯ-ސްލަވިކް
ސްލަވިކް
އިރުމަތީ ސްލަވިކް
ރޫސީ
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ސިރިލިކް ރޫސީ ވައްތަރު
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ރޫސީވިލާތުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 ru
ISO_639-2 rus
ISO_639-3 rus

ރޫސީ ބަހަކީ (русский язык)، މާދަރީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ދޭސީކޮއް ރޫސީވިލާތާއި، ބެލަރޫސްއާއި، ޔުކްރޭނާއި، ކަޒަކިސްތާނުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ، އަދި ސްލާވިކް އާއިލާގެ ބަހެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ނެތް ނަމަވެސް، ލެޓްވިޔާއާއި އެސްޓޯނިޔާއާއި އަދިވެސް ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގައި ހިމެނުނު ދުސްތޫރީ ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ބަސް ބޭނުން ކޮއް އުޅެއެވެ.

އަލިފުބާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Transliteration ނަން އަކުރު
[a] а А а
[b] бэ Б б
[v] вэ В в
[g] гэ Г г
[d] дэ Д д
[je] ނުވަތަ [e] е Е е
[jo] ё Ё ё
[ʐ] жэ Ж ж
[z] зэ З з
[i] и И и
[j] и краткое Й й
[k] ка К к
[l] эл ނުވަތަ эль Л л
[m] эм М м
[n] эн Н н
[o] о О о
[p] пэ П п
[r] эр Р р
[s] эс С с
[t] тэ Т т
[u] у У у
[f] эф Ф ф
[x] ха Х х
[ʦ] це Ц ц
[ʨ] че Ч ч
[ʂ] ша Ш ш
[ɕʨ] ނުވަތަ [ɕː] ща Щ щ
[-] твёрдый знак Ъ ъ
[ɨ] ы Ы ы
[ʲ] мягкий знак Ь ь
[ɛ] э Э э
[ju] ю Ю ю
[ja] я Я я
Wikipedia
Wikipedia
ރޫސީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ