ޤިސްމު:ގަން (ލ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލ. ގަމަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ތާރީޚީ އަދި އާސާރީ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން އެބަހުއްޓެވެ.

ގިސްމު "ގަން (ލ. އަތޮޅު)" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 4 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.