ޤިސްމު:ގަން (ލ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ލ. ގަމަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ތާރީޚީ އަދި އާސާރީ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން އެބަހުއްޓެވެ.

ގިސްމު "ގަން (ލ. އަތޮޅު)" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 4 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.