ގަމު ލޯމާފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގަމު ލޯމާފާނު އަކީ މީލާދީން 12 ވަނަ ގަރުނުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ލޯމާފާނެކެވެ. މިލޯމާފާނު ލިޔެފައި އޮތީ ދިވެހި އެވޭލާ އަކުރުންނެވެ. މިލޯމާފާނުގައި ހުރީ ދީނީ ނަޞޭހަތް ތަކެކެވެ.