Jump to content

ޤިސްމު:ފޮހެލަން ހުށަހެޅިފައިވާ ސަފުހާތައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މި ގިސްމުގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އިން އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ފޮހެލެވެން ގަސްތު ކުރެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތަކެވެ. ޚިޔާލެއް ވާ ނަމަ އެ މަޒްމޫނެއްގެ ބަހުސް ސަފްހާގައި ލިޔުއްވާށެވެ.

ގިސްމު "ފޮހެލަން ހުށަހެޅިފައިވާ ސަފުހާތައް" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 6 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.