މަނަދޫ ޢަލީ ޝިފާޒް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މި މަޒުމޫނު ވަނީ ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާއިން ފޮހެލެވޭ މަޒްމޫނު ތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

މި މަޒުމޫނުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކީ އެކުމާފާނެއްގައި އެކުލެވޭ ވަރުގެ ލިޔުންތަކެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މި މަޒުމޫނު ވަނީ ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާއިން ފޮހެވޭ މަޒުމޫނުތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. މަޒުމޫނުގައި މި ލޭބަލް ޖެހޭތާ 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ޚިޔާލު ސަފްހާގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކައަށް ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މެމްބަރުންގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަޒްމޫނު ފޮހެލެވޭނެއެވެ!


މަނަދޫ ފެހިވިލާގޭ ޢަލީ ޝިފާޒެވެ. މަނަދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ ޝިފާޒަކީ އިންޑިއާއިން ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ކޯހެއްވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. ޢަލީ ޝިފާޒު ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކުރަން ފެށީ 2006 ވަނައަހަރު ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވަގުތީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ނ. އަތޮޅު އޮފީހުގައެވެ. ޢަލީ ޝިފާޒަކީ ފަނަސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން: ޢަލީ ޝިފާޒް

 އުފަންދުވަސް: 8 ޖުލައި
 މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއްދެނީ: ވަޒީފާއަށް
 ޚާއްޞަ ފަންނު: ސްޓެޓިސްޓިކްސް ( ތަފާސްހިސާބު )
 އެންމެ ދެރަވިދުވަސް: އަހަރެންގެ އިހުމާލުން ފަރުވާ ކުޑަވެގެން އެހެން މީހަކަށް ދެރަކަމެއްވީދުވަސް.
 އެންމެ ލަދުގަތްދުވަސް: ވިއްސާރަ ދުވަހަކު ސައިކަލާއެކު ކައްސާލައިގެން މަޖީދީމަގަށް ވެއްޓުނު ދުވަސް.
 ތިޔައީ ކޮންކަހަލަ މިޒާޖެއްގެ މީހެއް: ރަށްޓެހިންނަށް އެނގޭނީ. ގައިމުވެސް ގޯސްމީހެކޭ ނުބުނެވޭނެ
 ލޯބީގެ ގޮތުން / ކައިވެނީގެ ގޮތުން މިހާރުގެ ސްޓޭޓަސް: ކައިވެނިކޮށްގެން
 އެންމެ ލޯބި ވަނީ: މަންމަ ދެކެ
 އަންހެން ކުއްޖެއް އެންމެ ރީތިވަނީ ކޮން ސިފައެއް ހުރީމަ: އުޅުން ރަނގަޅުވީމަ
 އިނދެގެން ތިޔައުޅެނީ އެކަހަލަ ކުއްޖަކާތަ؟: ރަނގަޅު. އެކަހަލަ ކުއްޖަކާ
 ހެނދުނު ހޭލަނީ ކޮންއިރަކު: 07:00 ހާއިރު
 ނިދަން އޮށޮންނަނީ ކިހާއިރަކު: 1:00 އާއި 1:30 ހާއިރު
 އެންމެ ކުޅޭހިތްވާ ކުޅިވަރު: ޕީއެސް
 އެއްވެސް ކަމަކުން ވަނައެއް ލިބުނުތަ؟: ސްކޫލް ދައުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަނަތައް ހުންނާނެ ލިބިފަ. އޭގެ ތެރޭގައި އަދަބީ މުބާރާތްތަކުންނާއި ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުން 1 ވަނަ 2 ވަނަ، އޯލެވެލް ހެދި އަހަރު ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޓޮޕް 10 ގެ 2 ވަނަ އަދި ސްކޫލުގެ ގަދަ 10 އަކުން 1 ވަނަވެސް ލިބުނު.
 އެންމެ ގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ: އެންމެގާތް މީހަކު ނުހުންނާނެ
 މުސްތަޤްބަލް އޮތް ގޮތެއް: ނޭނގެ. އުންމީދު ކުރަނީ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް.
 އެންމެ މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓް: ޔޫފޯރިއާ
 ހަދިޔާއަކަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކޮންއެއްޗެއް: ކެއުމެއް
 އެންމެ މީރު ކެއުން: ޓޫނާ ފްރައިޑްނޫޑްސް
 އެންމެ މީރު ބުއިން: ރެޑްބުލް
 އެންމެ ފަސޭހައިން ބުނެލެވެނީ ކީކޭ: އެހެންތަ!
 އެންމެ މަޤްބޫލް ސިޔާސީ ޕާޓީ: ޑީއާރުޕީ
 ސިޔާސީ ދާއިރާއިން މުސްތަޤްބަލްގައި ފެނިދާނެތަ: ފެންނާނެ.
 ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ޝަހުސިއްޔަތު: ނެލްސަން މަންޑޭލާ
 އެންމެ ރީތި ލަވަ: ޑޫންޑްތީހޭ ތްޖޭ ( ހިންދީ ލަވައެއް )
 އެންމެ މަޤްބޫލް ފިލްމީ ތަރި: ރީކޯ މޫސާމަނިކު
 ރަށުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އުޖާލާވާނެ.
 ފަނަސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުރިމަގު އޮތީ ކިހިނެއް؟ ޖަމްޢިއްޔާ އާމެދު ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރަން.
 ޖަމްޢިއްޔާގެ އަޑު މަޑުވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ވަޒީފާތަކެއްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށްވީތީ ވަގުތު ނުދެއްވިގެން މިދަނީ. އަޑު މަޑުވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމުގައި.
 ދިރިއުޅުން ވޭތުކުރާނީ ކޮންރަށެއްގައި؟ އަޅުގަނޑު އުޅޭނީ އުފަން ރަށުގައި ( މަނަދޫގައި ). ފަހަރުގައި ކަންދިމާވާ ގޮތަކުން މާލޭގައިވެސް އުޅެންޖެހިދާނެ. މި ދެރަށްނޫން އެހެންރަށަކު ނޫޅޭނަން.
 މަނަދޫލައިވް އާމެދު ބުނާނީ ކީކޭ؟ އެމްއެލްއަކީ ބެސްޓޭ ބުނާނީ
 ނިންމާލަމުން ބުނެލާނީ: ރަށަށް ހެޔޮ އެދޭނަމަ ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެގެން ރަށުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރަން އެންމެންވެސް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާށޭ. އެބަޔަކާއެކު