ޖުމުލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖުމުލަ އަކީ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އަތުރައި ލެވިފައިވާ ބަސްތަކަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. މިއީ ދިވެހި ބަހުގެ ގަވާއިދު ( 1984 ) ގައި ޖުމުލަ މިބަހުގެ މާނަ ލިޔެފައިވާ ގޮތެވެ. ބޭރުގެ ބައެއް ބަސްވާރުން ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި ޖުމުލަ އަކީ މައިގަނޑެއް ނުވަތަ މައިގަނޑު ތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ކުޑަ ބަޔަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ޖުމުލަ އޭ ކިޔަނީ މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް އަތުރައިލެވިފައިވާ ލަފުޒު ސެޓަކަށެވެ.

ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން


ޖުމުލައިގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖުމުލައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަލައިގެން ބަހާލެވޭ ޖުމުލައިގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސާދާ ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސާދާ ޖުމުލައަކީ އިސްބަޔާއި ޚަބަރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ސާދާ ޖުމުލައެއްގައިވެސް އޮންނާނީ އެންމެ ބަސްކޯޅިއެކެވެ. ސާދާ ޖުމުލަ ދެބަޔަކަށް ބެހެއެވެ. އެއީ ނަމުގެ ޖުމުލައާއި ކަމުގެ ޖުމުލައެވެ. ނަމުގެ ޖުމުލައިގައި ކަމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ސާދާ ޖުމުލައިގެ ތެރެއިން ކަން ހިމެނޭ ޖުމުލަތަކަކީ ކަމުގެ ޖުމުލައެވެ.

ކޯނި ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެކުވި ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖުމުލައިގެ މަގްޞަދުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ބަހާލެވޭ ޖުމުލައިގެ ބާވަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަޔާނުގެ ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުވާލުގެ ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަންތަރީހުގެ ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަމުރުގެ ޖުމުލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖުމުލައިގެ ބައިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައުލޫމާތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ރިއަލިޓީ މޯލްޑިވްސް.ކޮމް ގައި އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމަކުން