ސުލްޠާން ދާއޫދު ކަލަމިންޖާ (އެއްވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން ދާއޫދު ކަލަމިންޖާ (އެއްވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1301 ން 1307 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 701 ން 706 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 701 ވަނަ އަހަރު އެވެ.ސުލްޠާން ދާއޫދު ކަލަމިންޖާ (އެއްވަނަ) ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ސުލްޠާން ސަލިސް ކަލަމިންޖާ އަވަހާރަ ވުމުންނެވެ. މިރަދުންނަކީ ވެސް ސުލްޠާން ޔޫސުފު ކަލަމިންޖާ (އެއްވަނަ)ގެ ދަރިކަލެކެވެ. މިރަދުންނަކީ ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަމުގެ ސިލްސިލާގެ އެއްމެ ފަހު ބޮޅެވެ. މިރަދުންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ ސިރީ ސުންދުރަ ބަވަނަ މަހާރަދުންނެވެ. މިރަދުން 5 އަހަރު ވާންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވިއެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 706 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ ދަރިފަސްކޮޅުން 16 ރަސްކަލުން ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ތަޚްތަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތެވެ. މިއެންމެހާ ރަސްކަލުންނަކީ ޞުލްޙަވެރިކަމާ، އެކުވެރިކަންމަތީގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ރަސްކަލުންނެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކަކީ މިދަރިކޮޅުގެ އެއްވެސް ރަސްކަލަކު ރަސްކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ރަސްކަމުން ދުރުކުރަން ޖެހިފައި ނުވުމެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ސަލިސް ކަލަމިންޖާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
މީލާދީން ސާދަވަނަ ޤަރުނު
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޖަލާލުއްދީނު ޢުމަރުވީރު