ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު
Adabiyyaat.jpg
ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ސަރުކާރުގެ ޚަބަރަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރެމުންދިޔަ ނޫސް މަޖައްލާ އެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނެރެފައިވަނީ 1943 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިމަޖައްލާގެ ފުރަތަމަ އެޑިޓަރަކީ މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ޚަބަރު ތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ، އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚަބަރުތައް މިނޫހުގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު ހުއްޓުނީ 197 ވަނަ އަދަދާއި ހަމައިންނެވެ.


މައުލޫމާތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަވީރު ނޫހުގައި ޢަލީ ރަފީގު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމަކުން