ލޭގެ ޕްރެޝަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލޭގެ ޕްރެޝަރު

ލޭގެ ޕްރެޝަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Blood Pressure)އަކީ ލޭހޮޅި ތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭދައުރުކުރާ ބާރު މިނެވެ. ނުވަތަ ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ލޭދައުރުވާ އިރު ހުންނަ ޕްރެޝަރެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލާއިރު ދެމިނެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއީ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އަދި ޑަޔަސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު އެވެ.

ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Systolic Pressure) އަކީ ހިތް ކޮންޓްރެކްޓް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Contraction) ވާއިރު އާޓަރީގެ ތެރޭގައި ލޭދައުރުވާ ބާރުމިނެވެ. ނުވަތަ އާޓަރީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ލޭގެ ޕްރެޝަރެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލާއިރު މަތީގައި އިންނަ ޢަދަދަކީ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު ހުންނަ ވަރެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެއީ 120 އެވެ.

ޑަޔަސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Diastolic Pressure) އަކީ ހިތް ރިލެކްސް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Relaxation) ވާއިރު އާޓަރީގެ ތެރޭގައި ލޭދައުރުވާ ބާރުމިނެވެ. ނުވަތަ އާޓަރީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ލޭގެ ޕްރެޝަރެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލާއިރު މަތީގައި އިންނަ ޢަދަދަކީ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު ހުންނަ ވަރެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެއީ 80 އެވެ.

އެހެން ކަމުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ހުރިނަމަ ލިޔެފައި އިންނާނީ 80/120 މިލިމީޓަރު މާކަރީ މިހެންނެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަށް ދިއުމަށް ކިޔަނީ ލޭމައްޗަށްދިއުން އަދި ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށަށް ދިއުމަށް ކިޔަނީ ލޭދަށަށްދިއުން އެވެ.


ބަހާލެވޭގޮތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި ހުންނަކަމަށް ބަހާލެވޭގޮތް
ކެޓަގަރީ ސިސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު, މިލިމީޓަރު މާކަރީ ޑަޔަސްޓޮލިކް ޕްރެޝަރު, މިލިމީޓަރު މާކަރީ
ލޭދަށަށްދިއުން
< 90
or < 60   
ޠަބީޢީ މިންވަރު
 90 – 119
and 60 – 79   
ލޭމައްޗަށްދިއުމުގެ ކުރީ މަރުހަލާ
120 – 139
or 80 – 89
ލޭމައްޗަށްދިއުން -ފުރަތަމަ މަރުހަލާ
140 – 159
or 90 – 99
ލޭމައްޗަށްދިއުން -ދެވަނަ މަރުހަލާ
≥ 160
or ≥ 100