ފަންވަތް:History of/11

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
  • 29 ނޮވެމްބަރު - 1892 :- އުމުރުފުޅުން 43 އަހަރުގައި ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނުރައްދީން އަވަހާރަވެ، އޭނާގެ ދަރިކަލުން ސުލްޠާން އިމާދުއްދީން V ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވުން.
  • 20 ނޮވެމްބަރު - 1926 :- ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕްޚާނާއެއް އުފައްދައި ހިންގަން ފެށުން.
  • 20 ނޮވެމްބަރު - 1954 :- ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަޖެޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާސްކުރުން.
  • 29 ނޮވެމްބަރު - 1962 :- ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅު އޮފީހަކާއި (ހދ. އަތޮޅު) މާލެއާއި ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯންގެ ޒަރީޢާއިން ގުޅާލުން.
  • 02 ނޮވެމްބަރު - 1963 :- ކިލެގެ ބުރުޒު، އަދި ބޮޑުކިބާ ކުޅިބަލާގެ ނަގަން ފެށުން.
  • 05 ނޮވެމްބަރު - 1965 :- ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ރާއްޖެވުން.
  • 05 ނޮވެމްބަރު - 1980 :- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރުމުން އަލުން ރާވައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ހުޅުވުން.
  • 03 ނޮވެމްބަރު - 1988 :- ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް އަރައި މާލޭގެ އަމަން އަމާންކަން ނަގާލުން.