މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Tholly

Page contents not supported in other languages.
ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ މެމްބަރު:Tholly އިން)
.Welcome to my user talk page. To get a quicker reply, please go to my Simple English Wikipedia talk page

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Tholly، ގެ ނަމުގައި ވިކިޕީޑިއަނެއްގެ މަޤާމް ހާޞިލް ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ! މިވިކިޕީޑިއާ އިން ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުގަނޑު އުފުލަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް މުހިންމު ވެދާނެ ފާލަންތަކެވެ. ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ!

ވިކިޕީޑިއަނެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި ތިޔަ ބޭފުޅާ އަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އަނެއް މެމްބަރުގެ އެހީ ބޭނުން ވާނެ ކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން މެމްބަރެއްގެ ޓޯކް ޕޭޖް ގައި ވާހަކައެއް ނަންގަނެފައި، (~~~~) ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ. މިގޮތަށް ޖެއްސެވުމުން އޮޓޯ އިން ތިޔބޭފުޅާގެ ސޮއި އަދި ތާރީހު ލިޔެވޭނެއެވެ. އިތުރު އެހީ ބޭނުންނަމަ ވިކިޕީޑިއާ:ސުވާލުތައް ބައްލަވާލައްވާށެވެ.


ތިރީގައި މިވަނީ މިވިކިޕީޑިޔާގައި މިހާރު އެންމެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުއްވާ 05 މެމްބަރުންނެވެ. އެއްވެސް އެހީ އެއް ނުވަތަ ސުވާލެއްވާނަމަ އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ޓޯކް ޕޭޖްގައި ގައި ލިޔުއްވަވާށެވެ!

އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ!


Welcome To Dhivehi Wikipedia[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello, Tholly, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:


I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

--Glacious 20:51, 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 (UTC)

Thanks : ) Tholly 09:27, 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 (UTC)